Kinh tế

Đ/c Phó Chủ tịch UBND quận làm việc với các ngành liên quan về công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn quận và kiểm tra thực tế tại cơ sở
Ngày đăng 12/05/2016 | 14:20  | Lượt xem: 1215

Thực hiện kế hoạch công tác an toàn thực phẩm quận Long Biên năm 2016 và kế hoạch tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2016 của UBND quận, ngày 10/5/2016 đồng chí Đỗ Huy Chiến – Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì Hội nghị làm việc với các phòng, ban, ngành liên quan phòng Kinh tế, Y tế, Văn hoá thông tin, Trung Tâm Y tế, Công an, Trạm thú y, Trạm Bảo vệ thực vật và Đội quản lý thị trường 16 về triển khai thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận và kiểm tra thực tế tại cơ sở.

Thực hiện kế hoạch công tác an toàn thực phẩm quận Long Biên năm 2016 và kế hoạch tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2016 của UBND quận, ngày 10/5/2016 đồng chí Đỗ Huy Chiến – Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì Hội nghị làm việc với các phòng, ban, ngành liên quan phòng Kinh tế, Y tế, Văn hoá thông tin, Trung Tâm Y tế, Công an, Trạm thú y, Trạm Bảo vệ thực vật và Đội quản lý thị trường 16 về triển khai thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận và kiểm tra thực tế tại cơ sở.

Thay mặt đoàn kiểm tra liên ngành số 2 – đ/c Dương Đình Tình – Trưởng phòng Kinh tế - Trưởng đoàn báo cáo công tác tham mưu triển khai thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản, ý kiến của các phòng ban ngành liên quan và kiểm tra thực tế tại cơ sở, đ/c Phó Chủ tịch UBND quận kết luận, chỉ đạo: Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản đã được UBND quận tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ và đạt được một số kết quả khả quan, có chuyển biến tích cực trên địa bàn quận thông qua kết quả về công tác tuyên truyền, kiểm tra kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại: Công tác tuyên truyền tập trung chủ yếu vào đối tượng là các hộ sản xuất, kinh doanh; đối tượng người tiêu dùng còn hạn chế. Thông tin nhiều về cách nhận biết sản phẩm an toàn, không an toàn mà chưa có thông tin về địa chỉ sản xuất, kinh doanh sản phẩm tốt, an toàn. Công tác rà soát, thống kê các hộ sản xuất, kinh doanh tại một số phường chưa được quan tâm, do đó kết quả đạt được còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát, tham mưu xử lý chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa có giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý. Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện tại các phường gặp nhiều khó khăn, lúng túng do thiếu cán bộ chuyên trách, một số nội dung chưa có hướng cụ thể để thực hiện...

Để tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn quận, UBND quận yêu cầu các phòng ban ngành liên quan tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Về công tác chỉ đạo: Giao các ngành chức năng liên quan tăng cường công tác tham mưu, tổ chức thưc hiện, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan và UBND các phường nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm trong công tác quản lý.

2. Giao phòng Kinh tế, Y tế, Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật phối hợp phòng Nội vụ quận tham mưu UBND có cơ chế, phân công cán bộ thý y, bảo vệ thực vật tại các phường có trách nhiệm trong việc tham mưu cho lãnh đạo phường trong công tác quản lý nông lâm thuỷ sản trên địa bàn phường.

3. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, tập trung hướng tới người tiêu dùng; đặc biệt phải công khai địa chỉ, nội dung của các cơ sở vi phạm, không đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời thông tin về những địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

4. Về công tác kiểm tra, kiểm soát: Các đơn vi liên quan tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát theo kế hoạch của UBND quận; đối với cơ quan Công an, Quản lý thị trường tập trung kiểm tra hoạt động lưu thông, vận chuyển hàng hoá, sản phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn quận tham mưu xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

5. Giao phòng Kinh tế phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND quận kế hoạch xây dựng các điểm sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn quận.

6. Về công tác kiểm tra tại các phường: UBND phường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn phường quản lý theo phân cấp. Đặc biệt, Chủ tịch UBND các phường phải trực tiếp kiểm tra ít nhất 2 lần/tháng về công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn phường quản lý.

7. Về thông tin phản ánh: Duy trì thường xuyên đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin trong quá trình tổ chức thực hiện (phòng Kinh tế quận Long Biên: Điện thoại: 04.38724298 hoặc 0941080266; Fax: 04.38724298; Hòm thư điện tử: pkt_longbien@hanoi.gov.vn)./.