Kinh tế

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận
Ngày đăng 19/03/2020 | 10:30  | Lượt xem: 2241

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018; Thực hiện Quyết số 1067/QĐ-UBND ngày 13/03/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên. UBND quận Long Biên công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn với nội dung sau:

1. Hồ sơ công khai: Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 13/03/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên và danh mục các công trình, dự án kèm theo.

2. Địa điểm, hình thức công khai

- Cổng thông tin điện tử UBND quận Long Biên.

- Trụ sở UBND các phường (Niêm yết công khai).

3. Thời gian công khai: Từ ngày 19/03/2020 đến ngày 31/12/2020

4. Tổ chức thực hiện

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển toàn bộ Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 13/03/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên và danh mục các công trình, dự án kèm theo cho Văn phòng HĐND-UBND quận, UBND 14 phường để thực hiện công khai (bản mềm). Cụ thể như sau:

- Văn phòng HĐND-UBND quận: Công khai trên cổng thông tin điện tử của quận.

- UBND phường: Công khai trên cổng thông tin điện tử của phường và niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường

UBND quận Long Biên thông báo để nhân dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận được biết; các phòng ban có liên quan, UBND 14 phường biết để thực hiện

Nội dung chi tiết thông báo xem tại đây

Nội dung chi tiết Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên xem tại đây