Kinh tế

Bộ Công Thương ban hành bộ câu hỏi kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm ngành công thương
Ngày đăng 06/07/2020 | 15:08  | Lượt xem: 3642

Bộ Công Thương ban hành nội dung kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương

Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1390/QĐ-BCT về việc ban hành bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương 

Ban hành kèm theo Quyết định này là 100 câu hỏi có đáp án trong đó có 60 câu hỏi kiến thức chung và 40 câu hỏi về kiến thức chuyên ngành. 
Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền (được giao thực hiện việc kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm) có trách nhiệm chọn ngẫu nhiên 30 câu hỏi (gồm 20 câu thuộc kiến thức chung và 10 câu thuộc kiến thức chuyên ngành) trong bộ câu hỏi để kiểm tra và đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm cho phù hợp với từng đối tượng áp dụng. Thời gian kiểm tra để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm là 45 phút.

- Giấy xác nhận kiến thức về ATTP được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

Theo đó, việc tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người lao động sẽ do chủ cơ sở chịu trách nhiệm thực hiện. 

-  Mẫu Giấy xác nhận kiến thức về ATTP theo mẫu 02 phụ lục I của Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

- Thời hạn của Giấy xác nhận kiến thức về ATTP là 03 năm kể từ ngày cấp.

Xem quyết định 1390/QĐ-BCT tại đây./.