lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND QUẬN Tuần 12 (Từ 22/3/2021 đến 28/3/2021)
Ngày đăng 22/03/2021 | 07:53  | Lượt xem: 1160

Nội dung chi tiết xe tại đây