lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 20 của Ban Thường vụ Quận ủy (Từ 16/5/2016 đến 22/5/2016)
Ngày đăng 13/05/2016 | 16:30  | Lượt xem: 593

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN MỜI

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

Hai

16/5

S

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác GPMB thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn quận.

GPMB

- Đ/c Chiến; lãnh đạo Ban QLDA, GPMB, TNMT, CN PTTQĐ LB; (Ban BTGPMB tham mưu mời Chủ tịch UBND phường có liên quan).

Đ/c Hải

Hiện trường

- 8h30: Làm việc với tiểu ban hậu cần và kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử

TBHC

- Trưởng phòng NV, Thành viên tiểu ban hậu cần (theo quyết định số 546/QĐ-UBND), Trưởng bộ phận CNTT Văn phòng HĐND&UBND quận

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

- 8h30: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại phường Giang Biên, Phúc Lợi

Phường

- Lãnh đạo phòng NV, VP HĐND&UBND, VHTT

Đ/c Trình

Tại phường

- 8h30: Dự trao huy hiệu Đảng tại phường Ngọc Lâm

Phường

- Đ/c Liêm - PCT HĐND

 

Tại phường

- 10h00: Họp Ban bầu cử thuộc đơn vị bầu cử số 03

 

- Các thành viên Ban bầu cử thuộc đơn vị bầu cử số 03 (theo quyết định số 1063/QĐ-UBND)

Đ/c Liêm

Tại phường

- 8h30: Hội nghị cử tri tiếp xúc với người ứng cử HĐND Quận tại đơn vị bầu cử số 6 - phường Thạch Bàn

MTTQ+ phường

- Đ/c Điềm. Đại diện UBBC Quận. Lãnh đạo phường; MTTQ và các đoàn thể phường; cử tri các TDP; các ứng cử viên quận thuộc đơn vị bầu cử

 

Tại phường

C

- 14h00: Họp Thường trực Quận ủy

 

- Thường trực Quận ủy. (Thành phần theo GM của Quận ủy)

Đ/c Hải

P1-QU

- 14h30: Hội nghị cử tri tiếp xúc với người ứng cử HĐND Quận tại đơn vị bầu cử số 6 - phường Long Biên

MTTQ+ phường

- Đ/c Điềm. Đại diện UBBC Quận. Lãnh đạo phường; MTTQ và các đoàn thể phường; cử tri các TDP; các ứng cử viên quận thuộc đơn vị bầu cử

 

Tại phường

 

Ba

17/5

S

- 8h00: Đoàn kiểm tra số 8 của Thành phố kiểm tra công tác bầu cử tại phường Thạch Bàn

Phường

- Đ/c Hải, Hà-CT, Liêm. Trưởng phòng Nội vụ, Chánh VPHĐND-UBND

 

Tại phường

- 9h00: Đoàn kiểm tra số 8 của Thành phố kiểm tra công tác bầu cử tại quận Long Biên

 

- Thành viên Ủy ban bầu cử quận Long Biên theo Quyết định 350/QĐ-UBND, ngày 25/01/2016 của UBND quận Long Biên

 

P1-QU

- 8h30: Tiếp dân

Ban tiếp dân

- Thành viên Ban tiếp dân và xử lý đơn thư

Đ/c Trình

KLC

- 8h30: Hội nghị cử tri tiếp xúc với người ứng cử HĐND Quận tại đơn vị bầu cử số 7 - phường Phúc Đồng

MTTQ+ phường

- Đ/c Chiến, Loan. Đại diện UBBC Quận. Lãnh đạo phường; MTTQ và các đoàn thể phường; cử tri các TDP; các ứng cử viên quận thuộc đơn vị bầu cử

 

Tại phường

C

- 14h00: Dự bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới năm 2016

TTBDCT

- Đ/c Thắng

 

KLC

- 14h00: Duyệt các nội dung tuyên truyền, trang trí khánh tiết phục vụ Đại hội Hội phụ nữ Quận lần thứ III

HPN+TTVH

- Chủ tịch HPN. Trưởng phòng VHTT. Giám đốc TTVH Quận (Hội PN, TTVH chuẩn bị nội dung trình chiếu)

Đ/c Thạch

P2-QU

- 14h00: Kiểm tra công tác bầu cử tại phường Thượng Thanh

Phường

- Thành viên đoàn kiểm tra số 4 theo Công văn 25/UBBC ngày 28/4/2016 của UBBC quận Long Biên

Đ/c Loan

Tại phường

- 14h00: Kiểm tra công tác bầu cử tại phường Ngọc Thụy

Phường

- Thành viên đoàn kiểm tra số 01 theo Công văn 25/UBBC ngày 28/4/2016 của UBBC quận Long Biên

Đ/c Điềm

Tại phường

- 14h00: Làm việc với Tổng Công ty HUD về thực hiện thông báo số 57/TB-UBND ngày 05/04/2016 của UBND Thành phố về bàn giao, tiếp nhận các công trình HTKT, HTXH trong khu đô thị Việt Hưng

DA

- Lãnh đạo Sở xây dựng; lãnh đạo phòng QLĐT, DA; Lãnh đạo Tổng Công ty phát triển nhà và đô thị HUD

Đ/c Trình

P3 - UB

- 14h30: Hội nghị cử tri tiếp xúc với người ứng cử HĐND Quận tại đơn vị bầu cử số 7 - phường Sài Đồng

MTTQ+ phường

- Đ/c Chiến, Thân. Đại diện UBBC Quận. Lãnh đạo phường; MTTQ và các đoàn thể phường; cử tri các TDP; các ứng cử viên quận thuộc đơn vị bầu cử

 

Tại phường

18/5

S

- 8h30: Giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại TTYT quận Long Biên

BDV

- Đ/c Việt Hà. Thành viên đoàn giám sát theo Quyết định 203-QĐ/QU, ngày 28/4/2016 của Quận ủy

Đ/c Thắng

Tại đơn vị

- 8h30: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

NV

- Lãnh đạo phòng NV, VHTT, VP HĐND&UBND quận

Đ/c Hà-CT

Các phường

- 8h30: Kiểm tra công tác bầu cử tại đơn vị bầu cử số 5 phường Đức Giang                                                        

Phường

- Lãnh đạo phòng NV, VP HĐND&UBND, lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, UB MTTQ phường Đức Giang.

Đ/c Chiến

Tại phường

- 8h30: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại đơn vị bầu cử số 03 - phường Gia Thuỵ

Phường

- Trưởng phòng VHTT, Chủ tịch HPN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, PCT UBND, Chủ tịch UBMTTQ phường Gia Thuỵ

Đ/c Liêm

Tại phường

- 8h30: Kiểm tra công tác bầu cử tại phường Thạch Bàn

Phường

- Thành viên đoàn kiểm tra số 6 theo Công văn 25/UBBC ngày 28/4/2016 của UBBC quận Long Biên

Đ/c Thạch

Tại phường

- 8h30: Kiểm tra công tác bầu cử tại phường Việt Hưng

Phường

- Thành viên đoàn kiểm tra số 4 theo Công văn 25/UBBC ngày 28/4/2016 của UBBC quận Long Biên

Đ/c Loan

Tại phường

- 8h30: Hội nghị cử tri tiếp xúc với người ứng cử HĐND Quận tại đơn vị bầu cử số 8 - phường Phúc Lợi

MTTQ+ phường

- Đ/c Thân. Đại diện UBBC Quận. Lãnh đạo phường; MTTQ và các đoàn thể phường; cử tri các TDP; các ứng cử viên quận thuộc đơn vị bầu cử

 

Tại phường

C

- 14h00: Họp UBND quận

 

- TT HĐND, Thành viên UBND quận

Đ/c Hà-CT

P1-UB

+ 14h00: Phòng TNMT, Ban QLDA báo cáo kết quả rà soát các quỹ đất và phương án tạo nguồn lực phát triển giai đoạn 2016-2021

TNMT+DA

- Lãnh đạo phòng QLĐT, DA, TNMT, TCKH

 

 

+ 15h30: Báo cáo công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2016-2017 và các Đề án chia tách, thành lập mới các nhà trường năm 2016

GDĐT

+ Lãnh đạo phòng GDĐT, NV, TCKH, DA

 

 

- 14h00: Kiểm tra công tác bầu cử tại phường Long Biên

Phường

- Thành viên đoàn kiểm tra số 6 theo Công văn 25/UBBC ngày 28/4/2016 của UBBC quận Long Biên

Đ/c Thạch

Tại phường

- 14h30: Hội nghị cử tri tiếp xúc với người ứng cử HĐND Quận tại đơn vị bầu cử số 8 - phường Giang Biên

MTTQ+ phường

- Đ/c Thân. Đại diện UBBC Quận. Lãnh đạo phường; MTTQ và các đoàn thể phường; cử tri các TDP; các ứng cử viên quận thuộc đơn vị bầu cử

 

Tại phường

- 13h30: Trao huy hiệu Đảng Cự Khối

Phường

- Đ/c Điềm

 

Tại phường

- 14h30: Hội nghị cử tri tiếp xúc với người ứng cử HĐND Quận tại đơn vị bầu cử số 6 - phường Cự Khối

MTTQ+ phường

- Đ/c Điềm. Đại diện UBBC Quận. Lãnh đạo phường; MTTQ và các đoàn thể phường; cử tri các TDP; các ứng cử viên quận thuộc đơn vị bầu cử

 

Tại phường

Năm

19/5

S

- 8h30: Kiểm tra công tác bầu cử tại các đơn vị Quân đội, Trường học, Bệnh viện

 

- Trưởng phòng Nội vụ, Chánh VPHĐND-UBND

Đ/c Hải

Tại các đơn vị

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác quản lý TTĐT, TTXD trên địa bàn quận

QLĐT

- Đ/c Trình. Lãnh đạo phòng QLĐT, CAQ, Đội TTXD

Đ/c Hà-CT

Hiện trường

- 8h30: Làm việc với các đơn vị về rà soát quỹ đất TĐC trên địa bàn quận

TNMT

- Lãnh đạo phòng TNMT, GPMB, CN PTQĐ Long Biên (TNMT tham mưu mời các phường liên quan)

Đ/c Chiến

P2 - UB

- 8h30: Kiểm tra công tác bầu cử tại phường Cự Khối

Phường

- Thành viên đoàn kiểm tra số 6 theo Công văn 25/UBBC ngày 28/4/2016 của UBBC quận Long Biên

Đ/c Thạch

Tại phường

- 8h30: Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam giám sát công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại quận Long Biên

MTTQ

- Ban thường trực MTTQ Quận; đại diện UBBC Quận; đại diện lãnh đạo HPN, HND, HCCB, ĐTN, LĐLĐ Quận. Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ; đại diện UBBC; đại diện lãnh đạo HPN, HND, HCCB, ĐTN các phường Thạch Bàn, Ngọc Lâm, Việt Hưng

Đ/c Điềm

P2-QU

C

- 14h00: Họp Ban Thường vụ Quận ủy

 

- Tập thể Ban Thường vụ (Theo GM của Quận ủy)

Đ/c Hải

P1-QU

Sáu

20/5

S

- 8h30: Họp BCĐ CNTT quận

 

- Đ/c Thắng, Hà-CT, Thạch, đ/c Hương - PCT; Chánh VP QU, Chánh VP HĐND&UBND, Trưởng phòng NV, lãnh đạo VPQU, Trưởng bộ phận CNTT VP HĐND&UBND quận

Đ/c Hải

P1 - UB

- 10h00: Họp BCĐ Cải cách hành chính quận

NV

- Đ/c Hương. Trưởng phòng NV, TP, TCKH, VHTT, Chánh VP HĐND&UBND

Đ/c Hà-CT

P1 - UB

- 8h30: Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB

GPMB

- Trưởng phòng QLĐT, TCKH, TNMT, BBT GPMB;

Đ/c Chiến

PH BBT

+ 8h30: Thông qua 4 PA dự án BTHT,TĐC các khu đất dọc đường tàu phường Đức Giang

 

- Lãnh đạo Ban QLDA, Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Đức Giang

 

 

+ 9h00: Thẩm định 56 PA bồi thường tại Tổ 17 phường Phúc Đồng thực hiện dự án Khu công viên CNTT Hà Nội

 

- Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Đồng; Lãnh đạo Công ty CP Him Lam.

 

 

+ 9h45:  Thẩm định 01 PA hộ Trần Thị Tín dự án Sân golf Long Biên

 

- Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Phúc Đồng; Lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư Long Biên.

 

 

+ 10h00: Thẩm định 04 PA và kế hoạch thực hiện dự án Khu nhà ở Thạch Bàn

 

- Lãnh đạo Tổng công ty nhà ở Bộ Quốc Phòng; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Thạch Bàn

 

 

+ 10h30: Thẩm định 57 PA đất nông nghiệp dự án Đấu giá QSDĐ tại phường Long Biên

 

- Lãnh đạo QLDA; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính phường Long Biên.

 

 

- 8h30: Kiểm tra hiện trường công tác VSMT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

QLĐT

- Lãnh đạo phòng QLĐT

Đ/c Trình

Hiện trường

- 8h30: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại đơn vị bầu cử số 03 - phường Ngọc Lâm

Phường

- Trưởng phòng VHTT, Chủ tịch HPN; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, PCT UBND, Chủ tịch UBMTTQ phường Ngọc Lâm

Đ/c Liêm

 

Tại phường

- 8h30: Kiểm tra công tác bầu cử tại phường Phúc Đồng

Phường

- Thành viên đoàn kiểm tra số 7 theo Công văn 25/UBBC ngày 28/4/2016 của UBBC quận Long Biên

Đ/c Thân

Tại phường

C

- 14h00: Báo cáo tổng thể công tác chuẩn bị ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

NV+VP

- Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử; thành viên UBBC, các ban bầu cử quận, Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND, UBBC các phường

Đ/c Hải

P2 - QU

- 14h00: Kiểm tra công tác bầu cử tại phường Sài Đồng

 

- Thành viên đoàn kiểm tra số 7 theo Công văn 25/UBBC ngày 28/4/2016 của UBBC quận Long Biên

Đ/c Thân

Tại phường

- 14h00: Kiểm tra công tác bầu cử tại phường Ngọc Thụy

 

- Thành viên đoàn kiểm tra số 01 theo Công văn 25/UBBC ngày 28/4/2016 của UBBC quận Long Biên

Đ/c Điềm

Tại phường

Bảy 21/5

S

- 8h30: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

NV+VP

- Thành viên Ban chỉ đạo công tác bầu cử; Uỷ ban bầu cử, các Ban bầu cử Quận

 

Các địa phương

C

 

 

 

 

 

CN 22/5

S

- 6h00: Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

NV+VP

- Ban Chỉ đạo bầu cử, UBBC quận, phường; Tổ tổng hợp kết quả bầu cử (theo Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 28/4/2016)

 

HTQU, UBND  phường, các KV bỏ phiếu

- 6h40: Dự khai mạc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

 

NV+VP

- Các đồng chí UVBTV (theo lịch QU)

 

Các KV  bỏ phiếu

C

- 13h00: Trực bầu cử

 

- Ban Chỉ đạo bầu cử theo Quyết định 140-QĐ/QU, ngày 25/01/2016 của Quận ủy

 

Tại Quận