Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
5678/QĐ-UBND Về việc thu hồi 67.80 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Thị Hương Giang và cháu Nguyễn Đức Thuận (đại diện theo pháp luật cho cháu Thuận là mẹ đẻ Nguyễn Thị Hương Giang) đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 15/10/2020
5677/QĐ-UBND Về việc thu hồi 75.80 m2 đất do ông (bà) Phan Thị Liên đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 15/10/2020
5675/QĐ-UBND Về việc thu hồi 9.60 m2 đất do ông (bà) Hồ Thị Vân đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 15/10/2020
5667/QĐ-UBND Về việc thu hồi 81.0 m2 đất do ông (bà) Đặng Ngọc Thắng đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên 15/10/2020
5665/QĐ-UBND Về việc thu hồi 139.2 m2 đất do ông (bà) Đặng Ngọc Thắng đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 15/10/2020
5664/QĐ-UBND Về việc thu hồi 68.8 m2 đất do ông (bà) Đặng Ngọc Anh đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 15/10/2020
5663/QĐ-UBND Về việc thu hồi 76.60 m2 đất do ông (bà) Vũ Thị Mý đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 15/10/2020
02-CTr/QU Chương trình nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yêu giai đoạn 2020 - 2025 (Chương trình 02 của Quận ủy) 15/10/2020
01-CTr/QU Chương trình tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2020-2025 (Chương trình 01 của Quận ủy) 15/10/2020
5696/QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm học 2019- 2020 15/10/2020
5659/QĐ-UBND Về việc thu hồi 305,70 m2 đất đối với ông (bà) Trần Thị Thuật đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 14/10/2020
5658/QĐ-UBND Về việc thu hồi 54,30 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Tiến Dũng đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 14/10/2020
5640/QĐ-UBND Về việc thu hồi 470,9 m2 đất đối với ông (bà) Hoàng Thị Hợp đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 14/10/2020
5639/QĐ-UBND Về việc thu hồi 596,1 m2 đất đối với ông (bà) Đặng Thị Oanh đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 14/10/2020
5638/QĐ-UBND Về việc thu hồi 492,8 m2 đất đối với ông (bà) Đặng Thị Nhiễu đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 14/10/2020
5637/QĐ-UBND Về việc thu hồi 573,90 m2 đất đối với ông (bà) Lê Thị Xuân đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 14/10/2020
5636/QĐ-UBND Về việc thu hồi 81,50 m2 đất đối với ông (bà) Lê Thị Mai đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 14/10/2020
5635/QĐ-UBND Về việc thu hồi 388,20 m2 đất đối với ông (bà) Đỗ Thị Hảo đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 14/10/2020
5634/QĐ-UBND Về việc thu hồi 166,60 m2 đất đối với ông (bà) Lê Thị Quế đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 14/10/2020
5633/QĐ-UBND Về việc thu hồi 16,90 m2 đất đối với ông (bà) Hoàng Thị Hiền đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 14/10/2020