Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
5632/QĐ-UBND Về việc thu hồi 127,90 m2 đất đối với ông (bà) Lê Thị Kim Hoa đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 14/10/2020
5631/QĐ-UBND Về việc thu hồi 334,40 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Văn Thảo đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 14/10/2020
5630/QĐ-UBND Về việc thu hồi 224,90 m2 đất đối với ông (bà) Trần Thị Hòa đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 14/10/2020
5629/QĐ-UBND Về việc thu hồi 350,80 m2 đất đối với ông (bà) Trần Quang Thái đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 14/10/2020
5628/QĐ-UBND Về việc thu hồi 527,10 m2 đất đối với ông (bà) Lê Thị Tẻo đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 14/10/2020
5627/QĐ-UBND Về việc thu hồi 279,10 m2 đất đối với ông (bà) Đặng Thị Hằng đang sử dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.2/CX2 khớp nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 14/10/2020
5580/QĐ-UBND Về việc thu hồi 140.60 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Anh đại diện các thừa kế của bà Phạm Thị Tân (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 14/10/2020
5578/QĐ-UBND Về việc thu hồi 11.40 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Hải Yến đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 14/10/2020
5577/QĐ-UBND Về việc thu hồi 38.90 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Nga đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 14/10/2020
5576/QĐ-UBND Về việc thu hồi 14.80 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Đãm đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên 14/10/2020
5575/QĐ-UBND Về việc thu hồi 71.10 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Thu Hiền đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 14/10/2020
5574/QĐ-UBND Về việc thu hồi 39.50 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Xuân Bỉnh đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 14/10/2020
5573/QĐ-UBND Về việc thu hồi 50.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Cao Văn Long đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 14/10/2020
5572/QĐ-UBND Về việc thu hồi 59.90 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Thoa đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 14/10/2020
5571/QĐ-UBND Về việc thu hồi 58.80 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Thị Dung đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên 14/10/2020
5570/QĐ-UBND Về việc thu hồi 56.70 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phùng Thị Thanh đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên 14/10/2020
5569/QĐ-UBND Về việc thu hồi 4.80 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Bành Thị Nga đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên 14/10/2020
5567/QĐ-UBND Về việc thu hồi 6.70 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Bé đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên 14/10/2020
5565/QĐ-UBND Về việc thu hồi 2.80 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Huyền đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên. 14/10/2020
5564/QĐ-UBND Về việc thu hồi 15.65 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Bành Văn Quát đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường khớp nối với khu đô thị Khai Sơn, phường Ngọc Thụy, Thượng Thanh, quận Long Biên 14/10/2020