Liên đoàn lao động

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN LONG BIÊN

 

Địa chỉ: Số 1 phố Vạn Hạnh – KĐT Việt Hưng – Quận Long Biên – Hà Nội

Địa chỉ email: ldld_longbien@hanoi.gov.vn; ldldlongbien@gmail.com

A. CHỨC NĂNG:

Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động.

Tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ phát huy dân chủ, quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế.

B. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1.Tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ.

2. Phối hợp với các phòng, ban, ngành chức năng của Quận, công đoàn ngành địa phương và tương đương để kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, tổ chức, lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở khi người lao động ở đó yêu cầu. Đại diện cho công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào các vụ án về lao động khi được công đoàn cơ sở hoặc người lao động uỷ quyền.

4. Triển khai thực hiện các nghị quyết và chủ trương công tác của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội; chỉ thị, nghị quyết của Quận ủy và nghị quyết đại hội công đoàn Quận Long Biên; tham gia với Quận ủy, UBND Quận về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động.

5. Vận động đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động xã hội, hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hoá, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

6. Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội; xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh.

7. Quản lý tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật và tổ chức Công đoàn.

8. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ Thành phố; Ban Thường vụ, Thường trực Quận uỷ giao.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Cơ quan chuyên trách Liên đoàn lao động Quận có 07 đồng chí (01 chủ tịch, 02 phó chủ tịch, 03 công chức và 01 lao động hợp đồng). Cán bộ, công chức cơ quan chuyên trách LĐLĐ Quận được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác chủ yếu theo chức năng, nhiệm vụ của LĐLĐ Quận.

1. Công tác thi đua, chính sách, pháp luật.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục.

3. Công tác tổ chức.

4. Công tác kiểm tra.

5. Công tác  nữ công.

6. Công tác tài chính.

7. Công tác phát triển công đoàn cơ sở.

8. Công tác tư vấn pháp luật và giới thiệu việc làm.

9. Công tác văn phòng.

D. LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN

1. Đ/c Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận.

ĐT di động: 0913.544.917

ĐT cố định: 0436525565 (6407)

Địa chỉ mail: phanthithuhang_ldld_longbien@hanoi.gov.vn

3. Đ/c Nguyễn Trường Giang – Phó chủ tịch LĐLĐ quận

ĐT di động: 0983.244.699

ĐT cố định: 0436525565 (6408)

Địa chỉ mail: nguyentruonggiang_longbien@hanoi.gov.vn

2. Đ/c Cao Thanh Huyền – Phó chủ tịch LĐLĐ quận

ĐT di động: 0986.180.866

ĐT cố định: 0436525565 (6406)

Địa chỉ mail: caothanhhuyen_longbien@hanoi.gov.vn

E. THÀNH TÍCH:

Từ năm 2004 đến nay, Liên đoàn lao động quận đã luôn được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND Thành phố Hà Nội, LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Quận uỷ Long Biên và UBND quận Long Biên tặng cờ thi đua xuất săc, bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ:

* Năm 2008:

LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

* Năm 2009:

 Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

* Năm 2010:

UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.

* Năm 2011:

- UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2011.

- Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen về phong trào VHVN-TDTT.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đơn vị có thành tích đóng góp phát triển Báo Lao động Thủ đô.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm trong CNVCLĐ Thủ đô

* Năm 2012

- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đơn vị đã có thành tích trong công tác từ 2009 – 2011 góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc

- Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vi xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

- UBND quận Long Biên tặng Bằng khen tập thể lao động tiên tiến

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen về đơn vị có thành tích trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động Tháng công nhân

- Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”.

* Năm 2013

- UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2013.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đơn vị có thành tích trong việc tổ chức thực hiện hoạt động Tháng công nhân

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen 5 năm về công tác phát triển đoàn viên (2008 - 2013)

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen về tuyên truyền Đại hội công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XIV

- UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đơn vị đã có thành tích xuất sắc chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC, Hội nghị người lao động 5 năm (2009 – 2013)

* Năm 2014

- Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

- Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vi xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

- Quận ủy Long Biên tặng giấy khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng bằng khen đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động “Tháng công nhân”.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng bằng khen đơn vị đã có thành tích vận động CNVCLĐ ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”.

- Sở LĐTBXH Thành phố Hà Nội tặng giấy khen đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về An toàn lao động, vệ sinh lao động”.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng bằng khen đơn vị đã có thành tích trong hoạt động xã hội công đoàn năm 2014.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng bằng khen đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng bằng khen đơn vị đã có thành tích trong hoạt động Trang Web LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng bằng khen đơn vị đã có thành tích trong công tác tài chính công đoàn.

- UBND quận Long Biên tặng giấy khen đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

* Năm 2015

- Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vi xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2015.

- UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen tập thể lao động xuất sắc.

- Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.

- UBND quận Long Biên tặng giấy khen đơn vị đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên giai đoạn 2010 - 2015.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng bằng khen đã có thành tích trong cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng bằng khen đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động “Tháng công nhân”.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng bằng khen đơn vị đã có thành tích trong chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” giai đoạn 2005 - 2015.

- UBND quận Long Biên tặng giấy khen đơn vị đã có thành tích trong công tác tổ chức Giải chạy báo Hà Nội Mới lần thứ 42 vì hòa bình năm 2015.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đơn vị đạt giải nhì Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí Thành phố Hà Nội.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đơn vị đã có thành tích trong công tác tài chính Công đoàn Thành phố Hà Nội.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đơn vị đã có thành tích trong công tác kiểm tra Công đoàn Thành phố Hà Nội.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đơn vị đã có thành tích trong công tác xã hội.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đơn vị đã có thành tích trong hoạt động Trang Web LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

- UBND quận Long Biên tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động BCĐ 197 quận Long Biên năm 2015.

* Năm 2016

- UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đơn vị đã có có thành tích xuất sắc  trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội  lần thứ XVI.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác tư vấn  pháp luật.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác chỉ đạo tổ chức “Tháng công nhân”.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen Đã có thành tích trong công tác kiểm tra công đoàn năm 2016.

- UBND quận Long Biên tặng giấy khen đã có thành tích trong hoạt động Ban chỉ đạo 197 quận Long Biên.

* Năm 2017

- Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2017.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đã có thành tích trong tổ chức “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2017.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác chỉ đạo tổ chức HN CBCC và NLĐ năm 2017.

- UBND Quận Long Biên tặng Giấy khen đã có thành tích trong tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở lần thứ IV năm 2017.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS giai đoạn 2013-2018.

* Năm 2018

- Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2018.

- Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen đã thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của BCH Trương ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

- UBND Quận Long Biên tặng Giấy khen đã có thành tích trong công tác tổ chức Giải chạy Báo Hà Nội Mới lần thứ 45 vì hòa bình năm 2018.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen có thành tích tổ chức Hội thi nét đẹp văn hóa công sở năm 2018.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở.

- LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác tài chính công đoàn.

* Năm 2019

- Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.

- UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.

- Quận ủy Long Biên tặng Giấy khen đã có thành tích trong việc thực hiện Chương trình 01-Ctr/QU về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Long Biên” giai đoạn 2015-2020.

- UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đã có thành tích trong chỉ đạo Hội nghị CBCC và Hội nghị NLĐ năm 2019.

- UBND Quận Long Biên tặng Giấy khen đã có thành tích trong công tác tổ chức Giải chạy Báo Hà Nội Mới lần thứ 46 vì hòa bình năm 2019.