Phòng Giáo dục và Đào tạo

Địa Chỉ: Tầng 4, Khu liên cơ quận Long Biên – số 3 phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Địa chỉ email: pgddt_longbien@hanoi.gov.vn; pgd@longbien.edu.vn;

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Quận, giúp Uỷ ban nhân dân Quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND Quận, Chủ tịch UBND Quận và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của Uỷ ban nhân dân Quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp Quận:

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố về hoạt động giáo dục ở địa phương;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục ở địa phương;

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông, trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) ở địa phương theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân Quận.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Quận dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với: Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Quận.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Quận.

5. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân Quận khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng cấp xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân Quận.

6. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với thanh tra Quận, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo ở địa phương.

7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Quận sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

9. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

10. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.

11. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Quận.

12. Giúp Ủy ban nhân dân Quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân Quận.

13. Giúp Ủy ban nhân dân Quận quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Quận theo quy định của pháp luật.

14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức xã được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Quận.

16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân Quận.

17. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân Quận.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận giao và theo quy định của pháp luật.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổ chức bộ máy của phòng Giáo dục&Đào tạo Quận bao gồm Lãnh đạo phòng GD&ĐT và các bộ phận nghiệp vụ gồm 16 đồng chí:

1.     Tổ Giáo vụ Mầm non

2.     Tổ Giáo vụ Tiểu học

3.     Tổ Giáo vụ THCS

4.     Bộ phận Văn Thư- Lưu trữ- CNTT

5.     Bộ phận Kế hoạch- Tài vụ 

IV. LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO:

1. Đ/c Vũ Thị Thu Hà  - Trưởng  Phòng

ĐT liên hệ: 0912859918

Địa chỉ mail: vuthithuha_longbien@hanoi.gov.vn

2. Đ/c Ngô Thị Hoa - Phó Trưởng Phòng

ĐT liên hệ: 0912537648

Địa chỉ mail: ngothihoa_longbien@hanoi.gov.vn

3.  Đ/c Nguyễn Thị  Hằng - Phó Trưởng Phòng

ĐT liên hệ: 0982019057

Địa chỉ mail: nguyenthihang_pgddt_longbien@hanoi.gov.vn

V. THÀNH TÍCH:

Năm học 2005-2006 được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen

Năm học 2006-2007 được tặng Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ

Năm học 2007-2008 được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua Xuất sắc dẫn đầu

Năm học 2008-2009 được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua Xuất sắc dẫn đầu

Năm học 2009-2010 được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba

Năm học 2010-2011 được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen.

Năm học 2012- 2013 được UBND Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

Năm học 2013- 2014 được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen.

Năm học 2014- 2015 được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua Xuất sắc dẫn đầu

Năm học 2015 - 2016 được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua Xuất sắc dẫn đầu

Năm học 2016 – 2017 được trao tặng huân chương lao động hạng nhì của chủ tịch nước, Bằng khen của Bộ giáo dục, UBND Thành phố tặng Cờ thi đua Xuất sắc dẫn đầu.