Phòng Kinh tế

Địa Chỉ: Số 1 phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - quận Long Biên - Hà Nội

Địa chỉ email: pkt_longbien@hanoi.gov.vn

A. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

1. Phòng Kinh tế quận Long Biên là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận Long Biên có chức năng: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công thương; Khoa học & công nghệ; Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Thuỷ sản; Phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác xã; Phòng chống lụt bão.

2. Phòng Kinh tế có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND quận Long Biên; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công thương của Sở Công thương; lĩnh vực khoa học công nghệ của Sở Khoa học & công nghệ; lĩnh vực nông nghiệp của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các Sở liên quan.

B. NHIỆM VỤ:

- Tham mưu UBND quận quản lý nhà nước trên các lãnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ; nông nghiệp; khoa học và công nghệ; phòng chống lụt bão;

- Tham mưu xây dựng, thẩm định và trình UBND quận phê duyệt các đề án, phương án phát triển kinh tế trên địa bàn quận;

- Tham mưu chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn quận;

- Tham mưu, tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn quận;

- Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn;

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND phường trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi; thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản; phát triển ngành, nghề, làng nghề;

- Hướng dẫn và tổng hợp tình hình báo cáo UBND quận xây dựng, phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành, nghề, làng nghề;

- Thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND quận;

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, sạt lở, úng ngập trên địa bàn quận;

- Tham mưu UBND quận quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn quận;

- Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân quận giao và theo quy định của pháp luật.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Tổ chức:

Phòng Kinh tế có Trưởng phòng, 03 Phó trưởng phòng và các công chức chuyên môn.

1.1. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.

1.2. Phó trưởng phòng giúp trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

1.3. Phòng Kinh tế quận Long Biên gồm có các Bộ phận nghiệp vụ như sau:

- Bộ phận Công thương.

- Bộ phận nông nghiệp.

- Bộ phận Khoa học và công nghệ

- Bộ phận phòng chống thiên tai

- Bộ phận kế toán. 

D. NHÂN SỰ HIỆN NAY

1. Lãnh đạo, chuyên viên phòng Kinh tế hiện có 08 đồng chí, gồm: 01 Trưởng phòng, 03 Phó trưởng phòng, 02 chuyên viên và 02 lao động hợp đồng.

2. Nhân sự Lãnh đạo phòng Kinh tế

Đ/c Dương Đình Tình - Quận Uỷ viên - Trưởng phòng Kinh tế

ĐT liên hệ: 0919.792.255

Địa chỉ mail: duongdinhtinh_longbien@hanoi.gov.vn

*  Đ/c Phạm Anh Dũng - Phó Trưởng phòng Kinh tế - phụ trách lĩnh vực phòng chống thiên tai và Khoa học công nghệ

ĐT liên hệ: 0913369723.

Địa chỉ mail: phamanhdung_longbien@hanoi.gov.vn

Đ/c Lê Trung Dũng - Phó Trưởng phòng Kinh tế - phụ trách lĩnh vưc nông nghiệp

ĐT liên hệ: 0913.369.723

Địa chỉ mail: letrungdung_longbien@longbien.gov.vn

Đ/c Nguyễn Ngọc Vĩnh - Phó Trưởng phòng Kinh tế - phụ trách lĩnh vực công thương.

ĐT liên hệ: 0916.526.699

Địa chỉ mail: nguyenngocvinh@longbien.gov.vn

 E. THÀNH TÍCH

Từ năm 2004 đến nay, Phòng Kinh tế quận Long Biên đã được UBND Thành phố Hà Nội, Quận uỷ, UBND Quận Long Biên tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Trong đó:

- Năm 2011: Được UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua.

- Năm 2012: Được UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua.

- Chi bộ phòng Kinh tế luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch - vững mạnh.

- Nãm 2013: Ðơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác nãm 2013 của UBND thành phố.

Ðơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ cụng tác nãm 2013 cuả Bộ Công thương

- Năm 2014: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về việc đã có thành tích trong công tác từ năm 2011- 2013. Cờ thi đua của UBND thành phố trao tặng " Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua".