Phòng LĐTB&XH

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

QUẬN LONG BIÊN

 

Địa Chỉ: Số 1 phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Địa chỉ email: pldtbxh_longbien@hanoi.gov.vn

 

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Long Biên là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Long Biên. Có chức năng tham mưu, giúp UBND Quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực:

 - Lao động việc làm.

- Công tác chính sách người có công.

- Công tác bảo trợ xã hội;

- Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em;

- Công tác phòng chống tệ nạn xã hội; 

- Công tác bình đẳng giới.

- Công tác tài chính, kế toán.

Phòng Lao động - TB&XH quận Long Biên có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBNDquận Long Biên; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - TB&XH thành phố Hà Nội.

2. Nhiệm vụ

* Công tác lao động việc làm

            - Tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lao động việc làm, tuyên truyền phổ biến Bộ luật lao động; Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về việc thực hiện Bộ luật lao động, thực hiện công tác ATLĐ, VSLĐ, PCCN và các nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước về lao động việc làm;

            - Tuyên truyền luật lao động, giải quyết tranh chấp, hòa giải các vấn đề đình công lãn công, giải quyết đơn thư thuộc lĩnh vực lao động. Thanh tra, kiểm tra luật lao động.

            - Thực hiện kế hoạch tư vấn, hướng nghiệp dạy nghề, giải quyết việc làm.

            - Tham mưu chương trình phối hợp hoạt động Liên ngành: Phòng Lao động TBXH – Liên đoàn lao động- BHXH hàng năm.

* Công tác chăm sóc Người có công với cách mạng

            - Xây dựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch các ngày lễ lớn để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chế độ chính sách Người có công với cách mạng; 

            - Tham mưu, tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với Người có công với cách mạng gồm: Cán bộ LTCM, cán bộ TKN, cán bộ bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Liệt sỹ; Hồ sơ chất độc hoá học; Hồ sơ hoạt động kháng chiến theo Nghị định của Chính phủ; Giải quyết các thủ tục thanh toán thăm viếng; Di chuyển mộ liệt sỹ.

            - Tham mưu, giúp việc cho Ban quản lý quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" Quận

            - Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách của 14 phường.

* Công tác bảo trợ xã hội 

            - Tham mưu kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quản lý, trợ cấp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/CP và Nghị định 13/CP của Chính phủ;

            - Tham mưu Kế hoạch trợ giúp người nghèo trên địa bàn Quận gắn với chỉ tiêu giảm hộ nghèo hàng năm;

            - Theo dõi, quản lý các đối tượng Người cáo tuổi, Người tàn tật trên địa bàn

            - Cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được phân công quản lý.

            - Tham mưu xây dựng phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân trên địa bàn quận 

* Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em:

             - Tham mưu kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, hỗ trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi, trẻ em có nguy cơ lang thang, trẻ em nhiễm HIV…

            - Tuyên truyền Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em,

            - Tham mưu tổ chức vận động, quản lý, sử dụng quỹ BTTE.

            - Tham mưu tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động nhằm tăng cường Quyền tham gia của trẻ.

            - Theo dõi chỉ tiêu xã, phường phù hợp với trẻ em.  

            - Tham mưu các báo cáo đột xuất, định kỳ thuộc lĩnh vực được phân công. 

* Công tác phòng chống tệ nạn xã hội 

            - Xây dựng kế hoạch phòng chống tệ nạn ma tuý mại dâm, cai nghiện phục hồi, công tác quản lý sau cai và hòa nhập cộng đồng của các đối tượng.  

            - Thực hiện chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc hàng năm.

            - Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 quận Long Biên về phòng chống mại dâm. 

* Công tác bình đẳng giới 

             - Tham mưu xây dựng kế hoạch bình đẳng giới hàng năm.

             - Thực hiện chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015; định hướng đến năm 2020. 

 II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

1. Biên chế của Phòng Lao động-TBXH quận có 10 đồng chí bao gồm: 01 trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng và các chuyên viên, được chia làm 07 bộ phận:

 - Công tác quản lý nhà nước về Lao động  việc làm;

 - Công tác thực hiện chính sách người có công với cách mạng;

 - Công tác bảo trợ xã hội;

 - Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em;

 - Công tác phòng chống tệ nạn xã hội;

 - Công tác bình đẳng giới;

 - Công tác tài chính, kế toán. 

2. Lãnh đạo phòng LĐTB XH quận

* Đ/c Nguyễn Quốc Long - Trưởng phòng

Điện thoại di động: 0913028821

Điện thoại cố định: 04. 3.8724.033 (8414)

Địa chỉ mail: nguyenquoclong _longbien@hanoi.gov.vn

* Đ/c Nguyễn Văn Đăng - Phó Trưởng phòng

Điện thoại di động: 0904691771

Điện thoại cố định: 043.8724.033 (8411)

Địa chỉ mail: nguyenvandang_longbien@hanoi.gov.vn

* Đ/c Nguyễn Xuân Luyện - Phó Trưởng phòng

Điện thoại di động: 0988915168

Điện thoại cố định: 043.8724.033 (8420)

Địa chỉ mail: nguyenxuanluyen_longbien@hanoi.gov.vn 

III. THÀNH TÍCH  

- Năm 2004: Bằng khen của UBND Thành phố "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Lao động – TB&XH". 

- Năm 2005: Bằng khen của UBND Thành phố tặng "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống Mại dâm năm 2005". 

- Năm 2006:  Bằng khen của UBND Thành phố "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2002- 2007. 

- Năm 2007:   Bằng khen của UBND Thành phố "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Lao động – TB&XH". 

- Năm 2008:   UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua" năm 2008. 

- Năm 2009:  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có "Thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2009 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc"; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động TB&XH "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác" năm 2009; Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội đã có "Thành tích trong công tác giảm nghèo năm 2009"; Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội đã có "Thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mại dâm năm 2009". 

- Năm 2010:  Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen "Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc"; Thành phố Hà Nội tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa" năm 2010; Bằng khen của UBND "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Lao động - TB&XH giai đoạn 2005 – 2009". 

- Năm 2011:  Bằng khen của Bộ Lao động TB&XH tặng "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Lao động TB&XH năm 2011"; Giấy khen của Sở Lao động TB&XH Thành phố tặng "Đã có thành tích trong công tác vận động Quỹ và hoạt động hỗ trợ Trẻ em" năm 2011". 

- Năm 2012: - Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba vì đã có thành tích  xuất sắc trong công tác từ năm 2007 đến 2011 góp phần vào sự nghiệp xây dưng Chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ Tổ quốc; UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ "Thực hiện tốt Chỉ thị 21- CT/TW của bộ chính trị khoá X về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát Ma tuý trong tình hình mới"; Bằng khen của Bộ Lao động TB&XH tặng "Đã có thành tích xuất trong công tác Điều dưỡng NCC giai đoạn 1992 – 2012"; Bằng khen của Bộ Lao động TB&XH tặng "có thành tích trong các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày TBLS 27/7/1942- 27/7/2012"; Bằng khen của UBND Thành phố tặng "Đã có thành tích trong các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày TBLS"

- Năm 2013: Bằng khen của BHC LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng " Đã đạt giải nhì thi tìm hiểu pháp luật lao động năm 2013".

- Năm 2014: Bằng khen của BHC LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng " Đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu về ATVSLĐ thành phố Hà Nội năm 2014".

- Năm 2015: Bằng khen của UBND TP Hà Nội tặng " Đã có thành tích suất xắc trong công tác phòng chống HIV/AIDS ma túy, mại dâm năm 2014"; Giấy khen của Sở LĐTBXH Hà Nội tặng " Đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015"; Giấy khen của Bộ LĐTBXH tặng " Đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước " Bà mẹ Việt Nam anh hùng "