Phòng LĐTB&XH

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Địa chỉ: Số 1 phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Địa chỉ email: pldtbxh_longbien@hanoi.gov.vn

 

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Vị trí, chức năng

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về: Việc làm; giáo dục nghề nghiệp; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

3. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn quận theo phân cấp, ủy quyền.

5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức phường.

7. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.

8. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, đình công về lao động, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận.

9. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.

10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân quận và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội.

11. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận.

12. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân quận.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận giao hoặc theo quy định của pháp luật.

II. Cơ cấu tổ chức:

1. Phòng Lao động - TBXH quận có 8 đồng chí bao gồm: 01 trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng và các chuyên viên, được chia làm các bộ phận:

 - Công tác quản lý nhà nước về Lao động  việc làm;

 - Công tác thực hiện chính sách người có công với cách mạng;

 - Công tác bảo trợ xã hội, trợ giúp người nghèo;

 - Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

 - Công tác phòng chống tệ nạn xã hội;

 - Công tác tài chính, kế toán. 

2. Lãnh đạo phòng LĐTB XH quận

* Đ/c Trần Thị Hoài Hương – Quận uỷ viên - Trưởng phòng

Điện thoại di động: 0983983948

Điện thoại cố định: 04. 3.8724.033 (8414)

Địa chỉ mail:           tranthihoaihuong _qulongbien@hanoi.gov.vn

* Đ/c Nguyễn Văn Đăng - Phó Trưởng phòng

Điện thoại di động: 0904691771

Điện thoại cố định: 043.8724.033 (8411)

Địa chỉ mail: nguyenvandang_longbien@hanoi.gov.vn

* Đ/c Nguyễn Xuân Luyện - Phó Trưởng phòng

Điện thoại di động: 0988915168

Điện thoại cố định: 043.8724.033 (8416)

Địa chỉ mail: nguyenxuanluyen_longbien@hanoi.gov.vn 

III. THÀNH TÍCH  

- Năm 2004: Bằng khen của UBND Thành phố "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Lao động – TB&XH". 

- Năm 2005: Bằng khen của UBND Thành phố tặng "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống Mại dâm năm 2005". 

- Năm 2006:  Bằng khen của UBND Thành phố "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2002- 2007. 

- Năm 2007:   Bằng khen của UBND Thành phố "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Lao động – TB&XH". 

- Năm 2008: UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua" năm 2008. 

- Năm 2009:  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có "Thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2009 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc"; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động TB&XH "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác" năm 2009; Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội đã có "Thành tích trong công tác giảm nghèo năm 2009"; Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội đã có "Thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mại dâm năm 2009". 

- Năm 2010:  Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen "Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc"; Thành phố Hà Nội tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa" năm 2010; Bằng khen của UBND "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Lao động - TB&XH giai đoạn 2005 – 2009". 

- Năm 2011:  Bằng khen của Bộ Lao động TB&XH tặng "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Lao động TB&XH năm 2011"; Giấy khen của Sở Lao động TB&XH Thành phố tặng "Đã có thành tích trong công tác vận động Quỹ và hoạt động hỗ trợ Trẻ em" năm 2011". 

- Năm 2012: - Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba vì đã có thành tích  xuất sắc trong công tác từ năm 2007 đến 2011 góp phần vào sự nghiệp xây dưng Chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ Tổ quốc; UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ "Thực hiện tốt Chỉ thị 21- CT/TW của bộ chính trị khoá X về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát Ma tuý trong tình hình mới"; Bằng khen của Bộ Lao động TB&XH tặng "Đã có thành tích xuất trong công tác Điều dưỡng NCC giai đoạn 1992 – 2012"; Bằng khen của Bộ Lao động TB&XH tặng "có thành tích trong các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày TBLS 27/7/1942- 27/7/2012"; Bằng khen của UBND Thành phố tặng "Đã có thành tích trong các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày TBLS"

- Năm 2013: Bằng khen của BHC LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng " Đã đạt giải nhì thi tìm hiểu pháp luật lao động năm 2013".

- Năm 2014: Bằng khen của BHC LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng " Đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu về ATVSLĐ thành phố Hà Nội năm 2014".

- Năm 2015: Bằng khen của UBND TP Hà Nội tặng " Đã có thành tích suất xắc trong công tác phòng chống HIV/AIDS ma túy, mại dâm năm 2014"; Giấy khen của Sở LĐTBXH Hà Nội tặng " Đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015"; Giấy khen của Bộ LĐTBXH tặng " Đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước " Bà mẹ Việt Nam anh hùng "

- Năm 2016: Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP Hà Nội;  Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội: Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2011-2015;Giấy khen của UBND quận Long Biên: Có thành tích trong công tác phối hợp giữa UBND và Hội Cựu chiến binh các cấp quận Long Biên, giai đoạn 2011-2016.

- Năm 2017: Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP Hà Nội; Bằng khen của Bộ Lao động TBXH: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)