Phòng Nội vụ

Địa Chỉ: Số 1 phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Emailpnv_longbien@hanoi.gov.vn

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Long Biên, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức phường, hội, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước, tôn giáo; thi đua khen thưởng, công tác thanh niên.

2. Nhiệm vụ

*Công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp, quản lý và đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức.

- Tham mưu giúp UBND quận hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp, tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân cấp phường.

- Tham mưu giúp UBND quận trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức phường và thực hiện chính sách đối với CB, công chức và cán bộ không chuyên trách phường theo phân cấp

- Giúp UBND quận thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

- Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng ban và các phường  theo nội dung, chương trình kế hoạch của Quận.

Công tác cải cách hành chính

- Giúp UBND quận triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và UBND phường thực hiện công tác cải cách hành chính;

- Tham mưu, giúp UBND quận về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn quận.

- Thanh tra, kiểm tra công vụ, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.

- Là cơ quan thường trực, giúp việc cho Ban chủ nhiệm thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình Cơ quan điện tử quận, phường giai đoạn 2015 - 2020"

* Công tác xây dựng chính quyền, quản lý địa giới hành chính

- Giúp UBND quận và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo phân công của UBND quận và hướng dẫn của UBND thành phố;

-  Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch UBND quận phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của Ủy ban nhân dân phường; giúp Ủy ban nhân dân quận trình UBND thành phố phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu UBND quận xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để UBND trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của quận.

- Tham mưu UBND quận trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn theo quy định; bồi dưỡng công tác cho Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố; hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, phường trên địa bàn.

*Công tác tôn giáo

- Giúp UBND quận chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của UBND thành phố và theo quy định của pháp luật.

*Công tác thi đua, khen thưởng

- Tham mưu, đề xuất với UBND quận tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn quận; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận; xây dựng, quản lý và sử dụng ngân sách cấp cho Hội đồng thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

*Công tác Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ;

- Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận và lưu trữ quận.

* Công tác thanh niên, quản lý hội

- Tham mưu UBND quận ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên được giao;

- Tham mưu thành lập, tổ chức đại hội, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong phường.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phê duyệt;

- Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên được giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Biên chế của Phòng Nội vụ có 08 đồng chí bao gồm: 01 trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng và các chuyên viên, được chia làm 03 bộ phận:

- Bộ phận Cải cách hành chính, Xây dựng chính quyền, đào tạo bồi dưỡng;

- Bộ phận Tổ chức biên chế khối Phòng ban, khối Phường, khối Giáo dục;

 - Bộ phận Thi đua khen thưởng, Công tác Tôn giáo, Văn thư – lưu trữ, Công tác Thanh niên – Hội quỹ.

2. Lãnh đạo phòng

* Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng - QUV, Trưởng phòng;

Điện thoại di động: 0983.945.438;

Điện thoại cố định: 3.8724.033 – 8328;

Email: nguyenthithuhang_qulongbien@hanoi.gov.vn

* Đ/c Bùi Thị Minh Hiền - Phó trưởng phòng

Điện thoại di động: 0912.677.795;

Điện thoại cố định: 3.8724.033 – 8330;

Email: buithiminhhien_longbien@hanoi.gov.vn

* Đ/c Nguyễn Thanh Thủy - Phó trưởng phòng

Điện thoại di động: 0934.220.988;

Điện thoại cố định: 3.8724.033 – 8315;

Email: nguyenthanhthuy_longbien@hanoi.gov.vn

III. THÀNH TÍCH

- Năm 2007: Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu của UBND Thành phố;

- Năm 2008: Bằng khen UBND Thành phố Hà Nội;

- Năm 2009: Giấy khen của Sở Nội vụ Hà Nội;

- Năm 2010: Bằng khen UBND Thành phố Hà Nội;

- Năm 2011: Bằng khen của Chính phủ, Cờ Thi đua xuất sắc dẫn đầu của UBND Thành phố Hà Nội;

- Năm 2012: Cờ Thi đua của UBND Thành phố Hà Nội;

- Năm 2013: Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu của UBND Thành phố;

- Năm 2014: Huân chương lao động hạng Ba; Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" do UBND thành phố Hà Nội tặng.

- Năm 2015: Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội;

- Năm 2016: Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của UBND thành phố Hà Nội; Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của UBND thành phố Hà Nội;

- Năm 2017: Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của UBND thành phố Hà Nội./.

- Năm 2018: Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của UBND thành phố Hà Nội./.

- Năm 2019: Huân chương lao động hạng Nhì, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” do UBND thành phố Hà Nội tặng.