Phòng Quản lý đô thị

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ QUẬN LONG BIÊN

 

Địa Chỉ: Số 1 phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Địa chỉ email: pqldt_longbien@hanoi.gov.vn

A. CHỨC NĂNG

Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Long Biên, có chức năng chức năng: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông vận tải; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị).

B. NHIỆM VỤ

1. Về lĩnh vực kiến trúc – xây dựng

a) Trình Uỷ ban nhân dân quận ban hành các quyết định, chỉ thị, các quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng trên địa bàn quận.

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng.

c) Giúp và chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân quận trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố.

d) Giúp Uỷ ban nhân dân quận thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn quận theo sự phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố.

e) Tổ chức lập, thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân quận phê duyệt, hoặc tổ chức lập để Uỷ ban nhân dân quận trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật.

g) Tổ chức lập, thẩm định quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp II để Uỷ ban nhân dân quận trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt hoặc Uỷ ban nhân dân quận phê duyệt theo phân cấp.

h) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị quy hoạch xây dựng, cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng: quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn quận theo phân cấp.

i) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố, Uỷ ban nhân dân quận.

k) Giúp Uỷ ban nhân dân quận trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở, quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn huyện theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố, tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở và công sở trên địa bàn quận.

l) Giúp Uỷ ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật.

m) Chủ trì, phối  hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành xây dựng, báo cáo Uỷ ban nhân dân quận xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong ngành xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân quận.

2. Về lĩnh vực giao thông vân tải.

a) Trình Uỷ ban nhân dân quận:

- Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế  hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển giao thông vận tải trên địa bàn quận; Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố; Dự thảo quyết định của Uỷ ban nhân dân quận về phân loại đường sá theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các văn bản khác về giao thông vận tải sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy định chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa địa phương đang khai thác do quận chịu trách nhiệm quản lý.

d) Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

e) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải toả, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở giao thông vận tải và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân quận.

g) Làm nhiệm vụ thường trực Ban An toàn giao thông quận; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, hàng hải và hàng không xảy ra trên địa bàn quận.

h) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục phát luật, thông tin về giao thông vận tải và các dịch vụ công trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

3. Các nhiệm vụ khác.

a) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân quận, Sở xây dựng, Sở Quy hoạch- kiến trúc, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác về các lĩnh vực quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng theo sự phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân quận và theo quy định của pháp luật.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phòng Quản lý đô thị có các Bộ phận nghiệp vụ như sau:

1. Tổ Quy hoạch - Cấp phép xây dựng.

2. Tổ Đô thị - Hạ tầng.

3. Tổ Tổng hợp – Thẩm định, quản lý chất lượng dự án ĐTXD cơ bản.

D. NHÂN SỰ HIỆN NAY

1. Cán bộ Phòng Quản lý đô thị hiện có 17 đồng chí, gồm: 01 Trưởng Phòng, 03 Phó Trưởng phòng, 13 chuyên viên, viên chức, nhân viên hợp đồng.

2. Nhân sự Lãnh đạo Phòng

Đ/c Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Phòng

ĐT liên hệ: 0983017388

Địa chỉ mail: nguyenvanthang_pqldt_longbien@hanoi.gov.vn

Đ/c Hoàng Hải - Phó Trưởng phòng

ĐT liên hệ: 0903482868

Địa chỉ mail: hoanghai_longbien@hanoi.gov.vn

Đ/c Vũ Ngọc Hiệp - Phó Trưởng phòng

ĐT liên hệ: 0913383321

Địa chỉ mail: vungochiep_longbien@hanoi.gov.vn

Đ/c Hoàng Thị Thúy - Phó Trưởng phòng

ĐT liên hệ: 0904460363

Địa chỉ mail: hoangthithuyqldt_longbien@hanoi.gov.vn

E. THÀNH TÍCH

Từ năm 2004 đến nay, Phòng Quản lý đô thị đã được Thành uỷ, UBND Thành phố Hà Nội, Quận uỷ, UBND Quận Long Biên tặng nhiều bằng khen và giấy khen.

Năm 2008: Phòng Quản lý đô thị được UBND Thành phố tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua;

Năm 2009: được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ;

Năm 2012: Bộ xây dựng tặng Bằng khen hoàn thành xuất nhiệm vụ năm 2012;

Chi bộ Phòng Quản lý đô thị luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch - vững mạnh.