Phòng Tài chính Kế hoạch

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Địa chỉ emailptckh_longbien@hanoi.gov.vn 

I. CHỨC NĂNG 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản; quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Sở Kế hoạch và đầu tư.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

* Lĩnh vực tài chính

1. Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tham mưu giúp UBND quận theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính, đầu tư trên địa bàn.

3. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc quận, Ủy ban nhân dân phường xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng dự toán ngân sách quận theo hướng dẫn của Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân quận.

4. Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp quận và tổng hợp dự toán ngân sách cấp phường, phương án phân bổ ngân sách quận trình Ủy ban nhân dân quận; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Ủy ban nhân dân quận; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền phường, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước cấp quận.

6. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

7. Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do quận quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách phường; lập quyết toán thu, chi ngân sách quận; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận và quyết toán thu, chi ngân sách cấp quận (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách cấp quận và quyết toán thu, chi ngân sách cấp phường) báo cáo Ủy ban nhân dân quận để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách quận quản lý.

Thẩm tra các dự án đầu tư do cấp phường thực hiện đầu tư để làm căn cứ phê duyệt quyết toán đối với dự án giao Chủ tịch UBND cấp phường phê duyệt; hướng dẫn UBND cấp phường công tác quản lý dự án đầu tư theo quy định và theo phân cấp của cấp quận.

8. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp quận quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân quận quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước.

Tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trình UBND quận phê duyệt, gửi Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính thuộc Sở Tài chính thực hiện.

9. Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý giá theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn; tổ chức thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật; chủ trì thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước tại địa phương theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

11. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp Ủy ban nhân dân quận giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

* Lĩnh vực kế hoạch đầu tư

1. Trình Ủy ban nhân dân quận:

a) Dự thảo các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 5 năm và hàng năm của quận; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn quận, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành cấp Thành phố đã được phê duyệt;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân quận, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân quận là chủ đầu tư;

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

4. Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn quận; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp phường.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn quận; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

6. Về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân:

a) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể, hộ kinh doanh cá thể và đăng ký hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn quận;

c) Trực tiếp kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký trên phạm vi địa bàn; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp; xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố;

d) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Lĩnh vực khác:

1. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính - đầu tư và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

2. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, đầu tư, giá thị trường với Ủy ban nhân dân quận và Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư.

3. Quản lý và chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận và theo quy định của pháp luật.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC: 

Phòng Tài chính - Kế hoạch gồm có 12 đồng chí bao gồm 01 Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng và các chuyên viên, được tổ chức thành 2 bộ phận chính:

1. Bộ phận Kế hoạch - Đầu tư: do một đồng chí Phó trưởng phòng phụ trách trực tiếp 04 chuyên viên, nhân viên biệt phái thực hiện nhiệm vụ xây dựng, triển khai, tổng hợp kế hoạch đầu tư công; Quản lý dự án đầu tư theo phân cấp; Công tác GPMB; Công tác tổng hợp, xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH.

2. Bộ phận Tài chính - Ngân sách quận: do một đồng chí Phó trưởng phòng phụ trách trực tiếp 5 chuyên viên, nhân viên biệt phái thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý Ngân sách tổng hợp; tài chính khối phòng, ban, đơn vị thuộc quận; Định giá tài sản tố tụng, tài sản tịch thu sung công; quản lý tài sản công; Cải cách hành chính, ISO.

IV. LÃNH ĐẠO PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

1. Lê Thanh Xuân - Trưởng phòng

ĐT di động: 098.300.2412

Địa chỉ mail: lethanhxuan_longbien@hanoi.gov.vn           

2. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Phó Trưởng phòng

ĐT di động: 0912.621.328

Địa chỉ mail: nguyenthithanhthuy_longbien@hanoi.gov.vn 

3. Đ/c Trần Thanh Nam – Phó Trưởng phòng

ĐT di động: 091.2218.218

Địa chỉ mail: tranthanhnam_longbien@hanoi.gov.vn    

V. THÀNH TÍCH  

Trong những năm vừa qua, với những thành tích đạt được tương đối toàn diện trên các mặt chuyên môn, phòng Tài chính - Kế hoạch luôn được Quận và Thành phố, các Bộ, ngành Trung ương đánh giá cao và tặng thưởng Bằng khen, giấy khen về kết quả đạt được, hàng năm đều đạt danh hiệu Tập thể tốt của Quận, nhiều năm được Sở chuyên ngành của Thành phố xếp ở nhóm dẫn đầu trong công tác tài chính - kế hoạch khối Quận, huyện.

Năm 2004:

Bộ Trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen " Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý tài chính ngân sách năm 2004".

Năm 2005:

Ban Tài chính - Quản trị Trung ương tặng Giấy khen "Hoàn thành tốt công tác phối hợp quản lý tài chính Đảng năm 2005".

Năm 2007:

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu "Tập thể tốt năm 2007".

Năm 2008:

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen "Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2008". 

Năm 2009: 

UBND Thành Phố Hà Nội tặng cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2009".

Năm 2010:

UBND Thành Phố Hà Nội tặng cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2010".

Năm 2011:

UBND Quận khen thưởng danh hiệu "Tập thể tốt"

Năm 2012: 

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen "Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2012".

Năm 2013:

Chủ tịch UBND Thành Phố Hà Nội tặng Bằng khen "Tập thể lao động xuất sắc"

Năm 2014:

Chủ tịch UBND Thành Phố Hà Nội tặng Bằng khen "Tập thể lao động xuất sắc"

Năm 2015:

Vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2016:

Chủ tịch UBND Thành Phố Hà Nội tặng Bằng khen "Tập thể lao động xuất sắc"

Năm 2017:

Chủ tịch UBND Thành Phố Hà Nội tặng Bằng khen "Tập thể lao động xuất sắc"

Năm 2019:

Chủ tịch UBND Thành Phố Hà Nội tặng Bằng khen "Tập thể lao động xuất sắc"

Năm 2020:

Thành Phố Hà Nội tặng Cờ  “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của UBND Thành phố

Năm 2021:

Khen Có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên giai đoạn 2015-2020