Phòng Văn hóa Thông tin

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Số 1 Phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Địa chỉ Email: pvhtt_longbien@hanoi.gov.vn     

I. CHỨC NĂNG

1. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Long Biên có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận thực hiện quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, phát thanh trên địa bàn quận.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.

II. NHIỆM VỤ

1. Về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch:

- Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao;

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận;

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình;

- Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn quận thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; đề án tổ dân phố văn hóa, mô hình điểm nhà văn hóa tổ dân phố, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn quận;

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hóa, Trung tâm thể thao, các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn quận;

-  Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật;

-  Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường;

-  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn quận; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã) và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Về lĩnh vực thông tin, truyền thông:

- Trình Ủy ban nhân dân quận dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch về phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông;

-  Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã) dự thảo các văn bản về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận;

-  Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông;

-  Giúp Ủy ban nhân dân quận thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân quận;

-  Giúp Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã) quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và triển khai hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật;

-  Giúp Ủy ban nhân dân quận trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh.;

-  Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn quận theo sự phân công của Ủy ban nhân dân quận;

-  Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

-  Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn quận thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản;

-  Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở;

-  Tổ chức ứng dụng, tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân quận và Sở Thông tin và Truyền thông;

3. Một số nhiệm vụ khác

-  Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức; thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận.

-  Quản lý tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao hoặc theo quy định của pháp luật.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 Phòng Văn hóa và Thông tin có 9 đồng chí gồm 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng Phòng và 06 cán bộ, công chức chuyên môn được chia theo các lĩnh vực:

            1. Công tác quản lý nhà nước về Thông tin và truyền thông

            2. Công tác Di tích, lễ hội và du lịch

            3. Công tác Gia đình, Văn hóa, thể thao

 4. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

IV. LÃNH ĐẠO PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

1. Đồng chí Nguyễn Trọng Duy - Trưởng phòng

    Điện thoại: 04.38724033/8509; DĐ: 0904.319.336

              Địa chỉ Email: nguyentrongduy_longbien@hanoi.gov.vn

2. Đồng chí Bùi Thế Quân - Phó Trưởng phòng

              Điện thoại: 04.38724033/8501; DĐ: 0904.542.373

                Địa chỉ Email: buithequan_longbien@hanoi.gov.vn

 3. Đồng chí Lê Thị Hương - Phó Trưởng phòng

    Điện thoại: 04.38724033/8505; DĐ: 0985.307.979

              Địa chỉ Email: lethihuong_longbien@hanoi.gov.vn

IV. THÀNH TÍCH

- Năm 2008 đón nhận Huân chương lao động hạng Ba: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2003 - 2007 góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2004 - 2006 góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

- UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc 04 năm 2006, 2007, 2010 và 2011.

- Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch tặng bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch năm 2011.

- UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Quận Long Biên năm 2011.

- Bằng khen của Bộ Thông tin và truyền về hoàn thành xuất xắc công tác thực thi quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông năm 2012.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua nawm2013.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2014.

- Năm 2014 đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.