Phòng Y tế

Địa Chỉ: Số 1 phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Địa chỉ email: yt@longbien.gov.vn

A. CHỨC NĂNG

Phòng Y tế quận được thành lập từ tháng 4 năm 2007 là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận; có chức năng tham mưu, giúp UBND quận quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn quận gồm: chăm sóc sức khoẻ và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược học cổ truyền, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, an toàn thực phẩm, trang thiết bị y tế.

B. NHIỆM VỤ

1. Tham mưu, giúp UBND quận xây dựng kế hoạch, chương trình và các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ công tác y tế trên địa bàn quận; theo dõi, kiểm tra thực hiện; kịp thời phát hiện những phát sinh mới báo cáo UBND quận giải quyết;

2. Tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế, hành nghề y dược tư nhân theo phân cấp. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm và đột xuất về lĩnh vực y tế, hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh phòng dịch, an toàn thực phẩm trên địa bàn quận và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

3. Giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch, an toàn thực phẩm trên địa bàn theo sự chỉ đạo của UBND quận và thành phố;

4. Phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan đẩy mạnh công tác xã hội hoá chăm sóc sức khoẻ, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh phòng bệnh chăm sóc sức khoẻ;

5. Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch lập kế hoạch tài chính – ngân sách hàng năm cho hoạt động y tế trên địa bàn và thực hiện các chương trình, dự án y tế theo phân bổ của Sở Y tế sau khi được UBND thành phố phê duyệt;

6. Tham dự các buổi giao ban, hội nghị do Thành phố và UBND quận tổ chức;

7. Tham mưu UBND quận xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm để triển khai  Đề án Nâng cao chất lượng dinh dưỡng cộng đồng;

8. Thẩm định cấp GCN cơ sở đủ điều kiện VSATTP theo phân cấp và theo uỷ quyền;

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi được UBND quận phân công, thành phố uỷ quyền.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phòng  Y tế quận có các Bộ phận nghiệp vụ như sau:

1. Bộ phận quản lý An toàn thực phẩm

2. Bộ phận Hành nghề y dược tư nhân

3. Bộ phận Phòng, chống dịch bệnh

4. Bộ phận Y tế học đường, phòng chống tai nạn thương tích.

5. Bộ phận nâng cao chất lượng dinh dưỡng cộng đồng.

6. Bộ phận Văn phòng- Tài chính   

D. NHÂN SỰ HIỆN NAY

1. Cán bộ phòng  Y tế quận hiện có 07 đồng chí, gồm: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng.

2. Nhân sự Lãnh đạo phòng

* Đ/c Lương Thị Minh Nguyệt - Trưởng phòng

ĐT liên hệ: 0984.093.266/ 043.8724.033 máy lẻ 8546

Địa chỉ mail: luongthiminhnguyet@longbien.gov.vn

*  Đ/c Khuất Thị Dung - Phó Trưởng phòng

ĐT liên hệ: 0984.519.609 / 043.8724.033 máy lẻ 8551

Địa chỉ mail: khuatthidung@longbien.gov.vn

E. THÀNH TÍCH

- Năm 2011, UBND quận đã được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách quốc gia về công tác y dược cổ truyền giai đoạn 2003 -2010;

- BCĐ ATTP quận được Chủ tịch UBND Thành phố bằng khen đã hoàn thành công tác VSATTP năm 2010

- Phòng Y tế Quận trực tiếp nhận được nhiều giấy khen khác trong phong trào thi đua hàng năm.