Phòng Y tế

Địa Chỉ: Tầng 5, số 1 phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Địa chỉ email: pyt_longbien@hanoi.gov.vn

A. CHỨC NĂNG

Phòng Y tế quận được thành lập từ tháng 4 năm 2007, là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn quận gồm: Y tế dự phòng; khám chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.

B. NHIỆM VỤ

1. Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản khác; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận trong lĩnh vực y tế.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

3. Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân quận.

4. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao quản lý đối với cán bộ, công chức phường.

6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân quận và Sở Y tế.

8. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân quận.

10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận.

11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận giao hoặc theo quy định của pháp luật.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phòng  Y tế quận có các Bộ phận nghiệp vụ như sau:

1. Bộ phận chuyên quản An toàn thực phẩm

2. Bộ phận chuyên quản Hành nghề y dược ngoài công lập

3. Bộ phận chuyên quản y tế cơ sở và y tế dự phòng

4. Bộ phận chuyên quản hiểm y tế

5. Bộ phận chuyên quản Dân số - KHHGĐ

6. Bộ phận Văn phòng - Tài chính   

D. NHÂN SỰ HIỆN NAY

1. Phòng  Y tế quận hiện có 06 người, gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng, 03 công chức và  01 lao động hợp đồng.

2. Nhân sự Lãnh đạo phòng

Đ/c Lương Thị Minh Nguyệt - Trưởng phòng

ĐT liên hệ: 0984.093.266/ 043.8724.033 máy lẻ 8546

Địa chỉ mail: luongthiminhnguyet_longbien@hanoi.gov.vn

*  Đ/c Khuất Thị Dung - Phó Trưởng phòng

ĐT liên hệ: 0984.519.609 / 043.8724.033 máy lẻ 8551

Địa chỉ mail: khuatthidung_longbien@hanoi.gov.vn

E. THÀNH TÍCH

- Năm 2011, UBND quận đã được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách quốc gia về công tác y dược cổ truyền giai đoạn 2003-2010;

- Năm 2010, BCĐ An toàn thực phẩm quận được Chủ tịch UBND Thành phố bằng khen đã hoàn thành công tác VSATTP.

- Năm 2016 và  2017, phòng Y tế được chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen "Tập thể lao động xuất sắc".

- Năm 2017, phòng Y tế được chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen vì:

+ Đã có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS trên địa bàn thành phố năm 2016.

+ Đã có thành tích trong Tháng cao điểm phòng chống ngộ độc Methanol và Tháng hành động ATTP năm 2017.

- Năm 2017, UBND quận được chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua An toàn thực phẩm năm 2017.

- Ngoài ra, phòng Y tế còn nhận được rất nhiều giấy khen khác trong phong trào thi đua hàng năm.