Quy hoạch xây dựng đô thị

THÔNG BÁO Về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 04/09/2020 | 10:09  | Lượt xem: 6982

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị Định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND thành phố Hà Nội;

UBND quận Long Biên thông báo cho các đơn vị, tổ chức có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn quận Long Biên đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Long Biên theo nội dung như sau:

1. Tiêu chí lập danh mục các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất 2021

a. Dự án phải phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất còn lại thuộc quy hoạch sử dụng đất (giai đoạn 2011-2020), phù hợp với quy hoạch đô thị hoặc nằm trong Danh mục các công trình, dự án tại Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 02/12/2015, Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 65/NQ-CP ngày 25/5/2018; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch các huyện được UBND Thành phố phê duyệt.

b. Dự án nằm trong trong danh mục thu hồi đất, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trước đây đã được Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác điều tra, kiểm đếm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, đến nay chưa có quyết định thu hồi đất hoặc giao đất để thực hiện dự án đầu tư.

c. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố hoặc ngân sách quận:

 - Nằm trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021;

- Có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Đảm bảo khả năng thực hiện trong năm 2021;

- Các dự án dân sinh bức xúc mới phát sinh năm 2020 (Có thông báo hoặc kết luận của cấp có thẩm quyền, có bản vẽ ranh giới khu đất quy hoạch);

d. Đối với các dự án không sử dụng nguồn vốn ngân sách:

- Trường hợp các dự án thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai 2013; các dự án chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án:

+ Đã được Cơ quan có thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư (theo Luật đầu tư năm 2014); Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư;

+ Quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng khu đất tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Đảm bảo khả năng thực hiện trong năm 2021.

- Trường hợp nhận chuyển nhượng, góp vốn quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án đầu tư căn cứ để cập nhật: văn bản của UBND Thành phố cề chủ trương đầu tư hoặc cho phép mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; bản vẽ đề xuất ranh giới dự án tỷ lệ 1/500 theo quy định;

đ. Đối với các trường hợp sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định tại Điều 61 Luật Đất đai 2013

- Quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc Quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

- Bản vẽ chỉ giới đường đỏ và Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Bản vẽ ranh giới quy hoạch tỷ lệ 1/500;

2. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 10/9/2020;

Địa điểm: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Long Biên (tầng 4)

Số 1 Vạn Hạnh - Khu ĐTM Việt Hưng, quận Long Biên

UBND quận Long Biên thông báo tới các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện; Thông báo này được đăng lên cổng thông tin điện tử UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội./.

Nội dung chi tiết thông báo 445/TB-UBND ngày 01/9/2020 xem tại đây

Nội dung chi tiết công văn số 7386/STNMT-CCQLĐĐ ngày 25/8/202 xem tại đây