Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
4100/QĐ-UBND Về việc thu hồi 18.00 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Văn Khương đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 22/11/2031
4747/QĐ-UBND Về việc thu hồi 185.6 m2 đất do Hộ gia đình bà Vũ Thị Sen đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân, phường Bồ Đề, quận Long Biên. 31/12/2019
4746/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 93.9 m2 đất do Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quỳnh đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân, phường Bồ Đề, quận Long Biên. 31/12/2019
4745/QĐ-UBND Về việc thu hồi 370.6 m2 đất do Hộ gia đình ông Nguyễn văn Đài đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân, phường Bồ Đề, quận Long Biên. 31/12/2019
4744/QĐ-UBND Về việc thu hồi 65.3 m2 đất do Hộ gia đình bà Trần Thị Sen đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân, phường Bồ Đề, quận Long Biên. 31/12/2019
4743/QĐ-UBND Về việc thu hồi 85.8 m2 đất do Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Dịu đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân, phường Bồ Đề, quận Long Biên. 31/12/2019
4742/QĐ-UBND Về việc thu hồi 76.1 m2 đất do Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hải đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân, phường Bồ Đề, quận Long Biên. 31/12/2019
4741/QĐ-UBND Về việc thu hồi 133.1 m2 đất do Các hàng thừa kế bà Nguyễn Thị Phiến đã chết đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân, phường Bồ Đề, quận Long Biên. 31/12/2019
4740/QĐ-UBND Về việc thu hồi 309.8 m2 đất do Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lai đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân, phường Bồ Đề, quận Long Biên. 31/12/2019
4739/QĐ-UBND Về việc thu hồi 204 m2 đất do Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Toán đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân, phường Bồ Đề, quận Long Biên. 31/12/2019
4738/QĐ-UBND Về việc thu hồi 295 m2 đất do Hộ gia đình bà Phạm Thị Toán đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân, phường Bồ Đề, quận Long Biên. 31/12/2019
4737/QĐ-UBND Về việc thu hồi 170.3 m2 đất do Hộ gia đình bà Phạm Thị Phê đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân, phường Bồ Đề, quận Long Biên. 31/12/2019
4736/QĐ-UBND Về việc thu hồi 170.2 m2 đất do Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bi đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân, phường Bồ Đề, quận Long Biên. 31/12/2019
4734/QĐ-UBND Về việc thu hồi 90 m2 đất do Trần Thị Nhị đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân, phường Bồ Đề, quận Long Biên. 31/12/2019
4733/QĐ-UBND Về việc thu hồi 154 m2 đất do Hộ gia đình bà Hoàng Thị Huệ đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân, phường Bồ Đề, quận Long Biên. 31/12/2019
4732/QĐ-UBND Về việc thu hồi 194 m2 đất do Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Cương đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân, phường Bồ Đề, quận Long Biên. 31/12/2019
4731/QĐ-UBND Về việc thu hồi 346 m2 đất do Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thắng đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân, phường Bồ Đề, quận Long Biên. 31/12/2019
4730/QĐ-UBND Về việc thu hồi 255 m2 đất do Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Việt đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân, phường Bồ Đề, quận Long Biên. 31/12/2019
4729/QĐ-UBND Về việc thu hồi 232 m2 đất do Hộ gia đình bà Nguyễn Thị San đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân, phường Bồ Đề, quận Long Biên. 31/12/2019
4728/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 357 m2 đất do Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tùy đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân, phường Bồ Đề, quận Long Biên. 31/12/2019