Quyết định công bố TTHC

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3580/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội 13/06/2017
3542/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 12/06/2017
2907/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Hà Nội, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội 22/05/2017
1105/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Môi trường; Tài nguyên nước, Tài nguyên Khoáng sản; Khí tượng Thủy văn; Đo đạc banr đồ và viễn thám thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 14/02/2017
5139/QĐ-UBND V/v Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 07/11/2016
5582/QĐ-UBND V/v công bố Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội 06/10/2016
5102/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 19/09/2016
4915/QĐ-UBND V/v công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hà Nội 07/09/2016
4697/QĐ-UBND V/v công bố Thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội trên địa bàn thành phố Hà Nội 29/08/2016
2466/QĐ-UBND V/v công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 18/05/2016
2218/QĐ-UBND V/v công bố Bộ Thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lýb đơn thư trên địa bàn thành phố Hà Nội 09/05/2016
2086/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đao đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên Môi trường/UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 27/04/2016
2086/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đao đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên Môi trường/UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 27/04/2016
993/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính đặc thù, thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố Hà Nội 29/02/2016
101/QĐ-LĐTBXH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 22/01/2016
63/QĐ/BNN V/v ban hành Dan mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT 11/01/2016
4525/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính cấp Giấy phéo quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội 29/09/2011