Sự kiện Đại hội Đảng

Thành tựu 5 năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội: Xây dựng Đảng bộ có sức chiến đấu cao, hệ thống chính trị tiêu biểu
Ngày đăng 11/10/2020 | 02:13  | Lượt xem: 4695

Xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần gương mẫu đi đầu, Hà Nội xác định, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu luôn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn mới.

 

Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp là tiền đề quan trọng để Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội đại biểu lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ huyện Ba Vì.

Khẳng định quyết tâm chính trị

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo sát sao, bài bản, đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, tạo nền tảng xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được tăng cường, có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả là cơ bản, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là ở cơ sở còn thấp. Cá biệt, có cấp ủy mất vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, mất đoàn kết nội bộ, để xảy ra những vụ việc nổi cộm, phức tạp…

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra trong giai đoạn 2020-2025, Thành ủy Hà Nội tiếp tục coi công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt và xuyên suốt. Cụ thể, “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” là nội dung đầu tiên trong chủ đề Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Định hướng 5 năm tới được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội của Thành ủy là tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhiệm vụ quan trọng đặt ra là Hà Nội thí điểm tổ chức thành công mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn; nâng cao năng lực, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Về chỉ tiêu, Đảng bộ thành phố phấn đấu hằng năm kết nạp từ 9.000 đến 10.000 đảng viên mới; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt hơn 75%; tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt hơn 75%.

Đề cao trách nhiệm nêu gương, “nói đi đôi với làm”

Thực hiện định hướng nêu trên, dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định, tiếp tục thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Những nội dung này sẽ được tích hợp trong chương trình công tác số 01 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII có tên gọi dự kiến là “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”.

Trong đó, Đảng bộ thành phố sẽ chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đề cao tính nêu gương, nhất là người đứng đầu; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác cán bộ; xây dựng, hoàn thiện và thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, dân chủ trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong hệ thống chính trị thành phố.

Thành ủy Hà Nội khóa XVII sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng, tạo chuyển biến căn bản trong xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Hà Nội cũng xác định sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng công tác đánh giá tổ chức Đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới...

Tiếp tục coi trọng công tác tuyên giáo, dân vận, dự thảo Báo cáo chính trị xác định, tập trung đổi mới công tác tuyên giáo theo hướng hướng về cơ sở, nâng cao tính dự báo, chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và các thành quả đạt được của thành phố. Đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực có vị trí, vai trò quan trọng, nhạy cảm, tác động đến nhiệm vụ chính trị của thành phố và cơ sở, có nhiều đơn thư, dư luận phản ánh tiêu cực.

Đặc biệt, xác định đổi mới phương thức lãnh đạo là nhiệm vụ hàng đầu của các cấp ủy Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hà Nội sẽ tập trung nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược trong xây dựng, ban hành các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án công tác; đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, thực hiện “nói đi đôi với làm”.

Với những giải pháp đồng bộ, toàn diện và quyết tâm chính trị mạnh mẽ, chắc chắn kết quả xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục có chuyển biến tích cực, tạo tiền đề để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững.

Nguồn: Báo Hànộimới điện tử