Thanh Tra quận

Địa chỉ: Số 1- Phố Vạn Hạnh- Khu đô thị mới Việt Hưng- Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội

Email: thanhtra_longbien@hanoi.gov.vn

I.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng: Thanh tra quận là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp quận, có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lí nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lí nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp quận.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra quận:

2.1. Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp quận, Thanh tra quận có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

- Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Thanh tra quận.

2.2 Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra quận có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, của Ủy ban nhân dân phường;

- Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận, Ủy ban nhân dân cấp phường;

- Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao.

2.3. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2.4. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

II. NHÂN SỰ ĐƠN VỊ

1. SSố lượng cán bộ, công chức, lao động hợp đồng: 07

2. Lãnh đạo đơn vị: 03

* Chánh Thanh tra: đồng chí Nguyễn Thiệu Sơn

Điện thoại : 0913202782

Email: nguyenthieuson_longbien@hanoi.gov.vn

* Phó Chánh Thanh tra:

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng

Điện thoại : 0984181836

Email: nguyenhuyhoang_longbien@hanoi.gov.vn

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường

Điện thoại : 0984642194

Email: nguyenthithuhuong_tt_longbien@hanoi.gov.vn

III. THÀNH TÍCH

- Năm 2009 được nhận Cờ "đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" của UBND Thành phố, tại quyết định Số 39/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của UBND Thành phố Hà Nội .

- Năm 2010 được nhận Bằng khen của UBND Thành phố, tại quyết định Số 189/QĐ-UBND ngày 11/01/2011 của UBND Thành phố Hà Nội.

-  Năm 2011 được nhận Cờ "đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" của UBND Thành phố, tại quyết định Số 360/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Năm 2012 được nhận Cờ "đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" của UBND Thành phố, tại quyết định Số 207 /QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Năm 2013 được nhận Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ theo quyết định số 1344/QĐ-TTg ngày 07/8/2015 của Thủ Tướng Chính Phủ.

- Năm 2014 được nhận cờ" Đơn vị xuất sắc các phong trào thi đua" của UBND Thành phố, tại quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 12/1/2015 của UBND Thành phố Hà Nội.