Thông tin tuyên truyền

Hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022
21/07/2021 | 09:58

Ngày 16/7/2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Công văn số 451-CV/BTGTU về hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022. Giải do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thường trực Quận ủy, đồng thời để đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và triển khai hiệu quả, Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, các tổ chức cơ sở đảng triển khai hưởng ứng và tuyên truyền Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022; tạo điều kiện để phóng viên báo chí tìm hiểu, viết và gửi bài tham dự giải.

Nội dung Công văn và thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022 xem chi tiết tại đây