Thông tin tuyên truyền

Nhiệm vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội tại Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
15/03/2022 | 08:16

Ngày 30/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

   Theo đó, Chính phủ đã thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội. Mục tiêu là phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu của giai đoạn 2021-2025; Tiết giảm chi phí, hỗ trợ dòng tiền, bảo đảm tính chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân; Phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đối tượng hỗ trợ bao gồm người dân. Người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh; Doang nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Các ngành, lĩnh vực tạo động lực phực hồi và phát triển cho nền kinh tế.

    Nhiệm vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội được quy định trong NQ11/NQ-CP ngày 30/01/2022 là:

   - Cho vay  hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 64/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015; Nghị định 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019. Tổng nguồn vốn cho vay là 10.000 tỷ; trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 7.000 tỷ.

   - Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách nhà ở xã hội theo quy định tại điều 6 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và Nghị định số 49/2021/NĐ ngày 01/4/2021. Tổng nguồn vốn cho vay là 15.000 tỷ; trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 6.800 tỷ.

   - Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Việc cho vay trang trải chi phí học tập thực hiện theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 3.000 tỷ, trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 1.500 tỷ.

   - Cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 9.000 tỷ, trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 3.000 tỷ.

   - Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch. tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 1.400 tỷ, trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 700 tỷ.

   - Tiếp tục triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao  động theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Long Biên