Thông tin tuyên truyền

Long Biên triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7/2022
04/07/2022 | 09:48

Kỷ niệm ngày Dân số Thế giới năm 2022, với chủ đề “Thế giới 8 tỷ người: Để hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người, cần khai khác cơ hội và đảm bảo quyền, lựa chọn cho tất cả mọi người”

Thực hiện kế hoạch số 2875/KH-SYT ngày 29/6/2022 của Sở Y tế Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7/2022. Ban chỉ đạo công tác chăm sóc SKBĐ và DS-KHHGĐ quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 93/KH-BCĐ ngày 30/6/2022 triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7/2022 trên địa bàn quận.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số đối với sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố và đất nước; tăng cường sự tham gia đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ về dân số. Đồng thời, kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ tầm soát, chẩn đoán và điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh, tăng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, đặc biệt là vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân.

Theo đó các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 phải đảm bảo nội dung thông điệp truyền thông, khẩu hiệu tuyên truyền được triển khai đồng bộ, thống nhất từ hình thức đến nội dung, phù hợp với tình hình thực tế địa phương; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; lồng ghép nội dung tuyên truyền với hoạt động truyền thông tại đơn vị.

Kỷ niệm ngày Dân số Thế giới năm nay, với chủ đề Thế giới 8 tỷ người: Để hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người, cần khai khác cơ hội và đảm bảo quyền, lựa chọn cho tất cả mọi người, UNFPA kêu gọi cần đầu tư cho nhân lực và vật lực vì một xã hội hòa nhập, hiệu quả đảm bảo quyền con người và quyền sinh sản. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể giải quyết những thách thức to lớn mà hành tinh của chúng ta phải đối mặt và xây dựng một thế giới nơi sức khỏe, nhân phẩm và giáo dục là quyền và thực tế phải diễn ra, không phải là đặc quyền và những lời hứa suông. Trong một thế giới  8 tỷ người phải luôn có không gian cho các cơ hội.    

Kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7 năm nay là dịp để chúng ta tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể từ quận đến cơ sở. Tại cấp quận, Trung tâm Y tế quận chủ động phối hợp với các Ban, Ngành, Đoàn thể liên quan tổ chức đồng loạt các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7/2022, đó là:

Phối hợp BCĐ công tác chăm sóc SKBĐ&DS-KHHGĐ phường Thượng Thanh tổ chức điểm tuyên truyền hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7 năm 2022.

Phối hợp BCĐ công tác CSSKBĐ&DS-KHHGĐ các phường tổ chức tuyên truyền cung cấp kiến thức cho các nhóm đối tượng đích tại cộng đồng: phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai, thanh niên, vị thành niên, nam giới, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng về các mục tiêu chính sách DS-KHHGĐ, định hướng chính sách dân số trong tình hình mới, tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, kiến thức chăm sóc SKSS thanh niên, vị thành niên, tiền hôn nhân, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh

Viết tin, bài tuyên truyền đăng trên cổng thông tin điện tử Quận hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11/7/2022.

Phối hợp với Ngành Công an, Thống kê, Tư Pháp tổ chức thống nhất số liệu liên ngành DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm; Phối hợp với các Ban, Ngành, Đoàn thể của Quận tăng cường tuyên truyền các văn bản pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực DS-KHHGĐ hiện nay, tuyên truyền về các vấn đề đang đặt ra đối với công tác dân số như chất lượng dân số, cơ cấu dân số và quy mô dân số, đặc biệt về tình trạng  mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số. Chỉ đạo đài truyền thanh phường tăng cường phát tin bài về chủ đề ngày Dân số thế giới 11/7, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đạt nhiều thành tích trong công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả truyền thông, Trung tâm Y tế - Cơ quan thường trực đã in và căng treo banner với các chủ đề tuyên truyền theo hướng dẫn tại Cổng trung tâm Y tế và Trạm Y tế 14 phường.

Tại các phường, Ban chỉ đạo công tác CSSKBĐ&DS-KHHGĐ chủ động tham mưu cho UBND phường xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai đồng loạt các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7 như sau:

Ban chỉ đạo công tác CSSKBĐ & DS-KHHGĐ phường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại cơ sở tổ chức lồng ghép các hoạt động hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7/2022 gắn với sơ kết công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm và các hoạt động truyền thông thường xuyên tại cơ sở đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Tổ chức cổ động, diễu hành, nói chuyện chuyên đề cho các nhóm đối tượng: phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai, thanh niên, vị thành niên, nam giới, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng về các mục tiêu chính sách DS-KHHGĐ, định hướng chính sách dân số trong tình hình mới, tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, kiến thức chăm sóc SKSS thanh niên, vị thành niên, tiền hôn nhân, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh

Tăng cường truyền thông trực tiếp, tư vấn tại hộ gia đình về chính sách DS-KHHGĐ, kiến thức chăm sóc SKSS/KHHGĐ, nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.

Đài truyền thanh phường tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Dân số thế giới 11/7/2022.

Thông qua các hoạt động trên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số KHHGĐ đối với sự phát triển nhanh và bền vững , góp phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, giảm tốc độ mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoe người cao tuổi, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ tầm soát, chấn đoán và điều trị bệnh tật trước sinh và sơ sinh, tăng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại.