Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
30/07/2022 | 08:57

Thực hiện Công văn số 961-CV/BTGTU, ngày 25/7/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", trong đó công tác thông tin, tuyên truyền tập trung nhằm nâng cao nhận thức và đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động trong các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Quận.

Ban Tuyên giáo Quận ủy gửi tài liệu phục vụ tuyên truyền quý III/2022, đề nghị các đơn vị sớm tổ chức thực hiện để công tác thông tin, tuyên truyền Cuộc vận động đạt kết quả tốt.

Nội dung Công văn xem tại đây

Nội dung Đề cương xem tại đây