Thông tin tuyên truyền

Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8 năm 2022
03/08/2022 | 07:06

Ngày 01/8/2022, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã ban hành Hướng dẫn số 78-HD/BTGQU về hướng dẫn các nội dung tuyên truyền tháng 8 năm 2022

Nội dung xem tại đây