thông tin quy hoach

Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Ngày đăng 23/12/2015 | 09:58  | Lượt xem: 1487

Nghị định số: 37/2010/NĐ-CP ngày 07  tháng 4  năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. Xem tại đây