thông tin tuyển dụng

Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Long Biên năm 2021
Ngày đăng 22/04/2021 | 19:33  | Lượt xem: 859

Ngày 22/4/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Long Biên thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức làm việc tại các Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Long Biên năm 2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1031/QĐ-HĐTD ngày 19/3/2021 của Chủ tịch UBND quận Long Biên về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Long Biên năm 2021 (Hội đồng tuyển dụng);

Thực hiện Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Chủ tịch UBND quận Long Biên về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Long Biên năm 2021,

Ngày 22/4/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Long Biên thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức làm việc tại các Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Long Biên năm 2021 cụ thể như sau:

Tải thông tin chi tiết tại đây: