thông tin tuyển dụng

Thông báo danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển, nội dung thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên năm 2022
Ngày đăng 19/04/2022 | 14:46  | Lượt xem: 198

Ngày 19/4/2022, UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 316/TB-UBND thông báo danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển, nội dung thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên năm 2022.

Nội dung Thông báo cụ thể như sau:

I. Danh sách cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển

1. Cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển:

Bà Phạm Thị Hải Vân - Phó hiệu trưởng THCS Gia Thụy

2. Cá nhân được đề cử tham gia dự tuyển

Bà Lý Thị Như Hoa - Phó hiệu trưởng trường THCS Bồ Đề

II. Nội dung ôn tập thi viết

* Lĩnh vực quản lý, sử dụng viên chức:

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12;

2. Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (Các Điều 2, 3);

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

4. Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập.

* Lĩnh vực giáo dục:

1. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14;

2. Thông tư số 32/2020/BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

3. Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông;

4. Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT ngày 20/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

5. Công văn số 4529/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/1/02018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

* Lĩnh vực tài chính:

1. Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 (Điều 18 - Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước; Điều 32 - Nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách)

2. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước (Điều 23 - Lập dự toán ngân sách tại các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách hỗ trợ ; Điều 38 - Quản lý, sử dụng ngân sách của các đơn vị sử dụng ngân sách; Điều 42 - Khóa sổ kế toán và xử lý thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm)        

3. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (từ Điều 15 đến Điều 18  Đơn vị nhóm 3).

4. Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố Hà Nội về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố Hà Nội về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội (Điều 4 - Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công; Điều 5 - Thẩm quyền quyết định thuê tài sản; Điều 9 - Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công).

UBND quận thông báo để các cá nhân liên quan được biết và thực hiện các nội dung thi tuyển theo Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND quận.

Xem toàn bộ Thông báo tại đây: Thông báo số 316/TB-UBND