thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng tại Công ty CP Hateco Logistics
Ngày đăng 02/11/2018 | 08:57  | Lượt xem: 4958

.

Phòng Lao động Thương binh & Xã hội quận nhận được thông tin tuyển dụng lao động của Công ty Cổ phần Hateco Logistic. Phòng Lao động TB&XH quận đề nghị các phòng, ban ngành, đoàn thể, các phường thông báo rộng rãi để người lao động có nhu cầu biết, tham gia tuyển dụng (có các thông tin tuyển dụng gửi kèm)

Công văn tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng xem chi tiết. Tại đây.