thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng công chức quận, phường năm 2019
Ngày đăng 15/03/2019 | 08:28  | Lượt xem: 2057

Ngày 14/3/2019, UBND quận Long Biên ban hành thông báo số 59/TB-UBND về việc chỉ tiêu thi tuyển và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức quận Long Biên năm 2019; Thông báo số 60/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức phường năm 2019

1. Thông báo số 59/TB-UBND ngày 14/3/2019 về việc chỉ tiêu thi tuyển và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức quận Long Biên năm 2019; 
2. Thông báo số 60/TB-UBND ngày 14/3/2019 về việc tuyển dụng công chức phường năm 2019

Thông báo và các biểu chi tiết kèm theo xem tại đây:

- Thông báo số 59/TB-UBND

- Thông báo số 60/TB-UBND