thông tin tuyển dụng

Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức phường và viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 25/04/2019 | 16:35  | Lượt xem: 7992

Ngày 25/4/2019, UBND quận Long Biên ban hành thông báo số 103/TB-UBND về danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức phường và viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2019

Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019;

Ủy ban nhân dân quận Long Biên thông báo kết quả thí sinh đăng ký dự tuyển công chức phường và viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển

- Thí sinh thi công chức phường: 59 người (Biểu số 01); 

+ Tải Biểu số 01: Tại đây

- Thí sinh không đủ điều kiện: 01 người (Biểu số 1a); 

+ Tải Biểu số 01a: Tại đây

- Thí sinh thi viên chức giáo dục: 766 người (Biểu số 02a, 02b, 02c, 03);

+ Tải Biểu số 02a: Tại đây

+ Tải Biểu số 02b: Tại đây

+ Tải Biểu số 02c: Tại đây

+ Tải Biểu số 03: Tại đây

2. Danh sách thí sinh có chuyên ngành khác biệt chờ xin ý kiến của Thành phố

- Thí sinh thi viên chức giáo dục: 30 người (Biểu số 4);

+ Tải Biểu số 4: Tại đây

"Những thắc mắc liên quan đến danh sách, người dự tuyển liên hệ với chuyên viên phòng Nội vụ trong giờ hành chính ngày làm việc, từ ngà 25/4/2019 đến ngày 04/5/2019 để được giải đáp.
- Đối với đăng ký dự thi công chức phường: Đồng chí Nguyễn văn Nghĩa, SĐT 0983891984;
- Đối với đăng ký thi viên chức ngành giáo dục: Đồng chí Vũ Thị Thu Hoài SĐT 0772220682"