thông tin tuyển dụng

Thông báo Kết quả thi môn trắc nghiệm; Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi môn viết kỳ thi tuyển dụng công chức phường năm 2019
Ngày đăng 05/06/2019 | 14:57  | Lượt xem: 1948

Ngày 04/6/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức quận Long Biên ban hành thông báo số 11/TB-HĐTD về việc Thông báo Kết quả thi môn trắc nghiệm; Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi môn viết kỳ thi tuyển dụng công chức phường năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả thi môn trắc nghiệm; Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi môn viết kỳ thi tuyển dụng công chức phường năm 2019

 

Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 06/03/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội; Hướng dẫn số 979/HD-SNV ngày 10/5/2019 của Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019;

Hội đồng tuyển dụng công chức phường quận Long Biên thông báo kết quả thi trắc nghiệm; danh sách thí sinh đủ điều kiện thi viết kỳ thi tuyển dụng công chức phường năm 2019 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM

(có biểu kết quả kèm theo: Biểu số 1, Biểu số 02)

II. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI VIẾT

1. Số lượng thí sinh: 51 thí sinh.

2. Danh sách: (có danh sách kèm theo: Biểu số 03).

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND quận, UBND các phường có chỉ tiêu tuyển dụng, đăng trên Mục thông tin tuyển dụng - Cổng thông tin điện tử quận Long Biên./.

1. Kết quả thi trắc nghiệm Phòng số 1

2. Kết quả thi trắc nghiệm Phòng số 2

3. Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 (môn thi viết)

4.Thông báo số 11/TB-HĐTD