thông tin tuyển dụng

Thông báo kết quả thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 17/07/2019 | 08:08  | Lượt xem: 260

Ngày 16/7/2019, Chủ tịch UBND quận Long Biên đã ban hành Quyết định số 1196/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về chức danh số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội v/v ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội;

Xét Công văn số 20/HĐXT ngày 15/7/2019 của Hội đồng xét tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt kết quả thi tuyển công chức phường năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Tổng số thí sinh tham gia thi tuyển: 59 thí sinh

2. Tổng số thí sinh trúng tuyển: 12 thí sinh

(có danh sách kèm theo)

Điều 2. Đề nghị các thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 14 Thông tư 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND&UBND quận, Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019, Trưởng phòng Nội vụ, Chủ tịch UBND các phường có thí sinh trúng tuyển, Trưởng các phòng, ban đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thí sinh tải Kết quả thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019 tại đây