thông tin tuyển dụng

Thông báo Quyết định Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2019
Ngày đăng 11/09/2019 | 17:46  | Lượt xem: 713

Ngày 5/9/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4811/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2019. UBND quận Long Biên thông báo Quyết định số 4811/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 cụ thể như sau:

UBND Thành phố phê duyệt kết quả thi tuyển đối với 1597 thí sinh thi tuyển công chức làm việc tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019; số thí sinh đạt điểm trúng tuyển 276 (hai trăm bảy mươi sáu).

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phố hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan căn cứ Khoản 10, Điều 1, Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản liên quan triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND quận, huyện, thi xã có chỉ tiêu thi tuyển và các thí sinh có tên trong danh sách có trách nhiệm thực hiện theo quy định.

Thi sinh tải Quyết định tại đây: Quyết định 4811/QĐ-UBND