thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực cảng sông theo quy hoạch tại phường Giang Biên, quận Long Biên
Ngày đăng 09/10/2015 | 10:35  | Lượt xem: 3416

Giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực cảng sông theo quy hoạch tại phường Giang Biên, quận Long Biên

Ngày 05/10/2015 UBND quận Long Biên ban hành quyết định số 9255/QĐ-UBND "vv: Giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực cảng sông theo quy hoạch tại phường Giang Biên, quận Long Biên"

Nội dung cụ thể như sau:

Giao Ban quản lý dự án nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực cảng sông theo quy hoạch tại phường Giang Biên, quận Long Biên.

 Ban quản lý dự án có trách nhiệm triển khai nhiệm vụ được giao theo đúng các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Báo cáo UBND Quận Long Biên trong tháng 10/2015.

Chi tiết xem tại đây /documents/303829/0/9255+-+Q%C4%90-UBND.pdf/1b5255fc-d170-47bb-9183-cdddc664d601