Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hội nghị tổng kết công tác các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm chính trị quận năm 2021
Ngày đăng 05/01/2022 | 16:36  | Lượt xem: 1213

Sáng ngày 05/01/2022, Quận ủy Long Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm chính trị quận năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hồng Nhật – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Quận ủy có các các đồng chí cán bộ, chuyên viên các ban xây dựng Đảng Thành ủy theo dõi quận; Đồng chí Đường Hoài Nam – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Ngô Mạnh Điềm – Phó Bí thư TT Quận ủy; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ Quận, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội Quận và các đồng chí cán bộ, công chức, nhân viên các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy và Trung tâm Chính trị quận; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
Tại điểm cầu 14 đảng ủy phường có các đồng chí Bí thư ĐU, Phó bí thư TTĐU, cán bộ Văn phòng ĐU, tổ chức, Tuyên giáo ĐU phường và các TCCSĐ trực thuộc Quận trên địa bàn phường.

Đ/c Nguyễn Hồng Nhật – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu chỉ đạo

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Báo cáo kết quả công tác của các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm chính trị Quận năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; 04 ý kiến tham luận và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Nhật - Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Đồng chí Đường Hoài Nam – TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận kết luận Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam – TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đã ghi nhận những kết quả đạt được của các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm chính trị quận năm 2021. Đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm chính trị Quận và các Tổ chức cơ sở đảng cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022:
1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, nhất là Chương trình về xây dựng Đảng; Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy và kế hoạch thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU năm 2022.
2. Triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; chủ đề của Quận “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”.
3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 01-KL/TW về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Quy định số 08-QĐ/TW về nêu gương. Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận Nhân dân, nhất là ở những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.  
4. Triển khai đồng bộ, toàn diện các văn bản của Quận ủy về công tác cán bộ, trọng tâm là Kế hoạch số 68-KH/QU ngày 27/7/2021 về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ; Quy định 357 ngày 17/12/2021 về “Quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ”;  Quy định số 358-QĐ/QU ngày 17/12/2021 về điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ diện BTV Quận ủy quản lý; tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án số 11-ĐA/TU ngày 06/12/2021 gắn với thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU năm 2022 của Quận ủy.
5. Thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp, chú trọng lựa chọn những nội dung trọng tâm, mới, dễ phát sinh tiêu cực để tiến hành kiểm tra, giám sát. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cấp ủy cơ sở đảng khối doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.
6. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả chủ đề năm 2022 của Quận về “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”; chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động của khối vận ở phường trong điều kiện thực hiện mô hình “chính quyền đô thị” nhất là các nội dung công tác dân vận chính quyền. Tiếp tục rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm túc 6 QCDC của Quận đã ban hành. Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến tôn giáo.
7. Duy trì thực hiện các nhiệm vụ công tác Văn phòng cấp ủy. Tiếp tục đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Quan tâm kiểm soát kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy; chú trọng công tác tiếp dân và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư, nhất là những vụ việc khiếu kiện tồn đọng, phức tạp, kéo dài.
8. Bám sát các kế hoạch, chương trình công tác của Quận ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác năm 2022 phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Đối với Đảng ủy các phường tập trung đánh giá kết quả 01 năm thực hiện chính quyền đô thị; đề xuất các dự án, công trình hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quận (06/12/2003-06/12/2023)./.
Một số hình ảnh tại hội nghị