Tin tức - Sự kiện nổi bật

Quận ủy Long Biên tổng kết công tác các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTCT năm 2022
Ngày đăng 06/01/2023 | 14:02  | Lượt xem: 755

Ngày 6/1/2023, Quận ủy Long Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác các Ban xây dựng Đảng, VPQU, TTCT năm 2022 - triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Đức Vĩnh - Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành uỷ; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Trưởng các đoàn thể CT-XH Quận; CBCC, NLĐ các Ban Xây dựng Đảng, VPQU, TTCT Quận; Các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Bí thư, Phó BTTT, Cán bộ văn phòng, Tuyên giáo Đảng ủy 14 phường; đồng chí Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng khối DN-HCSN.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, 03 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy, 10 Chương trình toàn khóa của Thành ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Năm Thành phố triển khai chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; quận Long Biên triển khai chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”.

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng: tham mưu triển khai nhiều nội dung đổi mới như: tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết  và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn Quận; kịp thời nắm bắt và định hướng đúng, những vấn đề cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Nghiêm túc trong tổ chức hội nghị sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Về công tác tổ chức cán bộ: được quan tâm chỉ đạo; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng có đổi mới, tập trung phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành Nghị quyết; Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, giới thiệu bầu cử đối với cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định; triển khai bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, CCVC, NLĐ. Hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Về công tác kiểm tra giám sát: tiếp tục có sự đổi mới cả về nội dung và phương pháp; chú trọng những lĩnh vực khó khăn, nhạy cảm, quan tâm kiểm tra giám sát để cảnh báo, cảnh tỉnh và phòng ngừa. Hoàn thành vượt mức Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Quận ủy, UBKT Quận ủy trong năm 2022. Tăng cường công tác phối hợp giữa UBKT với HĐND, UBND cùng cấp và các phòng, ban đơn vị có liên quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo khoa học, hiệu quả, không chồng chéo.

Về công tác dân vận: tập trung triển khai bài bản gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong triển khai và thực hiện chủ đề công tác năm; tập trung vào những vấn đề cấp bách, dân sinh bức xúc diễn ra ở cơ sở. Công tác rà soát, điều chỉnh nội dung QCDC ở cơ sở phù hợp với thực hiện chính quyền đô thị được thực hiện nghiêm túc, bài bản; công tác giám sát được quan tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc; 6 quy chế dân chủ trong các loại hình mới tiếp tục được tuyên truyền sâu rộng và thực hiện có hiệu quả.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Hoàn thành Kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng năm 2022, tổ chức 79 lớp bồi dưỡng với 16.476 lượt học viên, đạt 108.2%. Trong đó: 07 lớp bồi dưỡng với 711 lượt học viên thực hiện Đề án 03-ĐA/QU năm 2022 (đạt 100%), 71 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 15.707 lượt học viên. Tổ chức 01 lớp Trung cấp LLCT hệ không tập trung tại Quận.

Về hoạt động Văn phòng cấp ủy: chủ động, tích cực trong công tác phối hợp trong tham mưu xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch công tác năm, quý, tháng phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy; kiểm soát, đánh giá thường xuyên việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban thường vụ Quận uỷ đảm bảo tiến độ thời gian và đạt hiệu quả. Công tác công nghệ thông tin, văn thư - lưu trữ duy trì đúng quy định; công tác nội chính, tiếp dân thực hiện nghiêm túc; công tác tài chính, hành chính quản trị, phục vụ được thực hiện nề nếp, bảo đảm các hoạt động của cấp ủy và hoạt động chung của cơ quan.

Với các kết quả đạt được: Văn phòng Quận ủy và các ban xây dựng đảng Quận ủy, TTCT được ngành dọc cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đã tập trung làm rõ kết quả đạt được cũng như trao đổi các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng trong năm 2023.

Đ/c Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được năm 2022 trong lĩnh vực xây dựng đảng nói chung và từng ban đảng, văn phòng cấp ủy, TTCT nói riêng.Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tham mưu tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025; sơ kết 03 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy; các kế hoạch thực hiện 10 Chương trình công tác của Thành uỷ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo thực chất, hiệu quả.

2. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và Quận; trọng tâm là việc thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố và Quận; các hoạt động chào mừng 20 năm ngày thành lập Quận.

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 01-KL/TW về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Quy định số 08-QĐ/TW về nêu gương nhất là trách nhiệm nêu gương người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận.

4. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, nhất là cấp cơ sở; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Triển khai có hiệu quả phần mềm “sổ tay đảng viên điện tử” và “điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” theo chỉ đạo của Thành ủy.

5. Thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp, chú trọng lựa chọn những nội dung trọng tâm, mới, khó, dễ phát sinh tiêu cực để tiến hành kiểm tra, giám sát.

6. Phát huy hiệu quả các phong trào, các mô hình Dân vận khéo; hướng dẫn, tạo điều kiện để hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn diễn ra ổn định, tuân thủ Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo của Nhà nước. Thực hiện có hiệu quả 6 quy chế dân chủ của Quận.

7. Tiếp tục đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành khối Đảng, đoàn thể. Kiểm soát chặt chẽ kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy; Thực hiện tốt công tác tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy. Chú trọng công tác tiếp dân và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư, nhất là những vụ việc khiếu kiện tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Tại Hội nghị, Quận ủy đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, văn phòng cấp ủy, đào tạo bồi dưỡng năm 2022.

Một số hình ảnh khen thưởng các tập thê và cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng đảng năm 2022: