Tin tức - Sự kiện nổi bật

Quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị
Ngày đăng 04/01/2020 | 16:19  | Lượt xem: 689

Sáng 03/01/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên bằng hình thức trực tuyến tới hơn 600 điểm cầu. Tại điểm cầu Long Biên, có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Quận, trưởng phó các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; báo cáo viên Quận dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Long Biên

Tại hội nghị, đồng chí Cao Đức Phát, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương quán triệt Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “về một số chủ trương, chính sách, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại nhiều sự thay đổi, cách vận hành của nền kinh tế; mang lại cả cơ hội và thách thức. Cuộc Cách mạng yêu cầu phải đổi mới tư duy về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, xây dựng, hoàn thiện thể chế cho phù hợp. Cần có cách tiếp cận mở, sáng tạo, cho thí điểm đối với những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, tạo mọi thuận lợi cho đổi mới sáng tạo; tránh mọi biểu hiện bàng quan, thiếu tự tin, thụ động, nhưng không chủ quan, nóng vội, duy ý chí.

Đồng chí Cao Đức Phát cho biết, ở nước ta, hiện Chính phủ đang xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân. Nhiều thủ tục, giấy tờ hành chính được giải quyết trực tuyến, tiết kiệm thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Để chủ động tham gia CMCN 4.0, nội dung cốt lõi của chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của nước ta là thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số. Phải nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội thông qua nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu tiên tiến của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, nhất là một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới.

Sau khi nghỉ giữa giờ, các đồng chí báo cáo viên cấp Quận đã được thông tin nội dung thứ 2 của hội nghị về kết quả công tác tuyên truyền miệng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.