Tin tức - Sự kiện nổi bật

Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU tại 03 Đảng ủy cơ sở
Ngày đăng 11/07/2019 | 16:55  | Lượt xem: 840

Thực hiện Quyết định số 904-QĐ/QU, ngày 14/5/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy, từ ngày 28/6/2019 đến ngày 10/7/2019, Đoàn kiểm tra của Quận ủy gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy do đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU ngày 15/10/2015 của Quận uỷ gắn với việc thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26/4/2016 và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Thành ủy Hà Nội tại Đảng ủy phường Giang Biên, Cơ quan UBND và Trung tâm y tế Quận

Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Long Biên giai đoạn 2015-2020" gắn với việc thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26/4/2016 và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Thành ủy Hà Nội về "Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội, Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trong thực hiện các Chương trình, Nghị quyết, Chỉ thị trên, gồm: Việc thực hiện quy chế làm việc, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết lãnh đạo, các kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy; công tác quản lý và phân công nghiệm vụ đảng viên; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức đảng yếu kém và giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Thành ủy Hà Nội; việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018.

Qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, quá trình theo dõi hoạt động của cấp ủy các đơn vị và trao đổi trực tiếp tại buổi kiểm tra cho thấy cơ bản các cấp ủy được kiểm tra đều quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU; kịp thời triển khai và bước đầu quan tâm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, Chỉ thị số 28-CT/TW; các cấp ủy có nhiều đổi mới trong xây dựng, ban hành nghị quyết lãnh đạo, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị. Hoạt động của Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc cơ bản đảm bảo chức năng, nhiệm vụ, bám sát quy chế làm việc; công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ đảng viên được quan tâm thực hiện gắn với đánh giá, kiểm điểm chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm. Các đơn vị đều triển khai thực hiện nghiêm túc, cơ bản có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn có cấp ủy còn hạn chế trong chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đảng viên, trong phân công nhiệm vụ đảng viên, chưa quan tâm thực hiện đầy đủ  kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra, việc nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và giáo dục chính trị tư tưởng có chi bộ còn hạn chế,..

Tại các buổi làm việc, từng đồng chí ủy viên thường vụ, trưởng các ban xây dựng Đảng Quận ủy đã trao đổi, làm rõ kết quả trên từng lĩnh vực, nghe các đơn vị trao đổi những khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân để hướng dẫn cấp ủy các đơn vị rút kinh nghiệm, khắc phục những khó khăn, hạn chế đã chỉ ra.

Kết thúc các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy - Trưởng Đoàn kiểm tra đã phân tích, đánh giá chung những kết quả đạt được, những vấn đề còn hạn chế để các cấp ủy điều chỉnh, tập trung chỉ đạo thực hiện cho hiệu quả. Sau các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra sẽ hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra trình Ban Thường vụ Quận ủy xem xét, kết luận./.

Một số hình ảnh kiểm tra tại các đơn vị