tin hoạt động khác

Hội nghị triển khai quy định về quy hoạch cán bộ quản lý trường học giai đoạn 2016-2020.
Ngày đăng 12/10/2016 | 16:39 PM  | Lượt xem: 997

Thực hiện Chương trình 02/CTr-QU ngày 15/10/2015 của Quận ủy về "Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ CBCCVC theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử quận, phường giai đoạn 2015 - 2020"; Quyết định số 6988/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 và Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 06/10/2016 của UBND quận Long Biên về công tác quy hoạch cán bộ quản lý các trường THCS, PTCS, Tiểu học, Mầm non công lập trực thuộc UBND quận Long Biên giai đoạn 2016-2020.

Chiều ngày 11/10/2016, tại Hội trường Quận ủy, phòng Nội vụ phối hợp với phòng Giáo dục và đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai nội dung quy định và Kế hoạch quy hoạch cán bộ quản lý (CBQL) trường học giai đoạn 2016-2020.

Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và đào tạo, các đồng chí Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, PTCS, THCS trên địa bàn Quận.

Đồng chí Vũ Thị Thành - Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ triển khai các nội dung về công tác quy hoạch CBQL trường học, sự cần thiết phải ban hành quy định về quy hoạch CBQL trường học..., trong đó nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo UBND Quận về công tác quy hoạch CBQL trường học giai đoạn 2016-2021 cụ thể:

1. Các tiêu chí, tiêu chuẩn quy hoạch bám sát với tiêu chí của khung năng lực vị trí việc làm và lựa chọn một số tiêu chí thuộc kỹ năng quản lý của chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng nhưng ở mức độ thấp hơn.

2. Tiêu chí trẻ hóa đội ngũ CB được đưa vào quy hoạch theo yêu cầu của Chương trình 01/CTr-QU ngày 15/10/2015.

3. Tiêu chuẩn để giới thiệu đưa vào quy hoạch.

4. Các nội dung về mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp của giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS công lập được quy định tại thông tư 20/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015; Thông tư 21, 22/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của liên bộ Bộ GDĐT-BNV.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận và thống nhất cao với các nội dung theo tinh thần chỉ đạo của quy định và Kế hoạch.