tin hoạt động khác

Ban chủ nhiệm chương trình 02-CTr/QU của Quận ủy họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày đăng 11/01/2019 | 19:02  | Lượt xem: 9722

Sáng ngày 11/01/2019, tại Phòng họp 1 – UBND quận, Ban chủ nhiệm Chương trình 02-CTr/QU của Quận uỷ về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình Cơ quan điện tử Quận, phường giai đoạn 2015-2020” tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện vụ năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2015 -2020.

Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận - Chủ nhiệm Chương trình 02-CTr/QU chủ trì hội nghị. Dự họp có đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận - Phó chủ nhiệm chương trình và các thành viên Ban chủ nhiệm chương trình.

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Thị Thành - Trưởng phòng Nội vụ, trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 03-KH/BCN ngày 15/01/2018 của Ban chủ nhiệm về thực hiện Chương trình 02-CTr/QU của Quận ủy, dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Chương trình 02-CTr/QU đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020 (giai đoạn 2019 – 2020)

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2018 theo Kế hoạch số 03-KH/BCN ngày 15/01/2108 của Ban chủ nhiệm, đồng thời thống nhất nội dung, giải pháp, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên ban chủ nhiệm, đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận - Chủ nhiệm Chương trình đã kết luận các nhiệm vụ trọng tâm trong đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

Từ Quận đến Phường tiến hành rà soát các nội dung công việc để điều chỉnh phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc “Điều hành theo quy chế, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, giải quyết công theo quy trình” và “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, đảm bảo một công việc chỉ một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt, rõ thời gian, tiến độ hoàn thành công việc.

2. Tiếp tục rà soát danh mục công việc cần xây dựng quy trình. Chỉ những công việc nào cần sự phối hợp, cần rõ trách nhiệm của từng bộ phận, phòng ban thì mới xây dựng quy trình. Những quy trình nào đã ban hành nhưng không phù hợp với thực tiễn, không hiệu quả thì điều chỉnh, cải tiến, rút ngắn thời gian thực hiện, hoàn thành.

Bên cạnh đó, phải đánh giá hiệu quả thực hiện của từng quy trình. Quy trình chung thì giao Văn phòng HĐND&UBND và Văn phòng Quận ủy đánh giá. Với những quy trình có sự phối hợp của các phòng ban, nghiệp vụ thì cần xác định được đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá hiệu quả. Đối với quy trình nội bộ của phòng, ban thì trưởng phòng chịu trách nhiệm đánh giá hiệu quả.

3. Xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, năng lực điều hành chung toàn quận đảm bảo chất lượng, ngắn gọn, cốt lõi hướng đến mục tiêu là nâng cao hiệu quả công việc. Lấy kết quả thực hiện bộ chỉ số là kết quả đánh giá thi đua, xếp hạng năng lực điều hành của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin:

- Tổ chức lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân trên Cổng thông tin điện tử của Quận, Phường đảm bảo dân chủ, khách quan. Giao đồng chí Nguyễn Hữu Lâm – Phó ban tuyên giáo Quận ủy, Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn tham mưu xây dựng giải pháp, cách thức tiến hành đánh giá mức độ hài lòng của người dân trình Ban chủ nhiệm trong Quý I/2019.

- Giao Văn Phòng HĐND&UBND, Văn phòng Quận ủy, Ban tổ chức Quận ủy, phòng Nội vụ, phòng Tài chính – kế hoạch tham mưu xây dựng nội dung tổ chức khai thác cơ sở dữ liệu theo phân cấp, phân quyền mà Quận đang có.

- Tiến hành áp dụng chữ ký số trong thực hiện các công việc.

5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

- Xác định rõ đầu mối, đơn vị chịu trách nhiệm chính công tác đào tạo, bồi dưỡng.

- Không đào tạo, bồi dưỡng dàn trải. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, kỹ năng quản trị, phương pháp làm việc, xây dựng phong cách, hình ảnh cá nhân./.