tin hoạt động khác

Kỳ họp thứ IX - HĐND quận kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Ngày đăng 06/11/2019 | 10:22  | Lượt xem: 627

Sáng ngày 06/11/2019, Thường trực HĐND quận đã tổ chức họp thống nhất nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp thứ IX - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận chủ trì hội nghị.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ; Phó các Ban HĐND; Chánh án Toà án nhân dân; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân và Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận.

Sau khi thống nhất với UBND, Thường trực Uỷ ban MTTQ, Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân quận về thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ IX, đồng chí Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quân kết luận:

Kỳ họp thứ IX - HĐND quận khoá III dự kiến họp trong hai ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 09/12 đến ngày 13/12/2019 để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân quận trình tại kỳ họp; nghe thông báo của Uỷ ban MTTQ quận về công tác xây dựng chính quyền năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020. Tại kỳ họp, HĐND quận sẽ xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Các báo cáo, tờ trình của UBND quận:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019; phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2020

- Báo cáo tình hình điều hoà ngân sách năm 2019

- Tờ trình về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2020 - 2025 của quận Long Biên

- Tờ trình về danh mục các dự án đầu tư công năm 2020

- Tờ trình về việc điều hoà kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách quận năm 2019

- Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, C trọng điểm thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND quận (nếu có)

- Báo cáo tình hình tiếp dân và giải quyết đơn thư, kiến nghị, tố cáo của công dân trên địa bàn quận năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

- Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

- Báo cáo tình hình và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri (báo cáo tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND quận trước kỳ họp thứ IX).

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các đề án năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020:

+ Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020”;

+ Đề án “Phát triển làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật gắn với dịch vụ, du lịch trên địa bàn quận giai đoạn 2016 - 2020”;

+ Đề án “Quy hoạch sắp xếp hệ thống biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn trên địa bàn Quận”;

+ Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận”;

+ Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Nhà văn hoá Tổ dân phố, Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường trên địa bàn quận, giai đoạn 2015-2020”;

+ Đề án “Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020”;

+ Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020”;

+ Tiếp tục thực hiện và điều chỉnh một số nội dung của đề án “Tăng nguồn cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng ngân sách quận Long Biên năm 2011, định hướng đến năm 2015” giai đoạn 2016 - 2020;

+ Tiếp tục thực hiện và điều chỉnh một số nội dung của đề án “Xã hội hoá công tác đầu tư, quản lý, duy trì và khai thác vườn hoa, cây xanh, hồ nước trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2013 - 2015” giai đoạn 2017 - 2020.

+ Tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoả táng trên địa bàn quận giai đoạn 2018 - 2020.

+ Đề án “Lắp đặt hệ thống camera tăng cường quản lý an ninh xã hội, trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2019 - 2020”.

2. Các báo cáo, tờ trình của HĐND quận:

- Báo cáo hot động ca HĐND năm 2019 và phương hướng, nhim v trng tâm năm 2020;

- Tờ trình về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND quận năm 2020

- Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của HĐND quận Long Biên khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ IX - HĐND quận khóa III và tổng hợp ý kiến của các tổ đại biểu HĐND quận tại phiên thảo luận tại tổ;

- Báo cáo thm tra ca các Ban HĐND v các báo cáo, t trình, d tho Ngh quyết trình ti k hp.

- HĐND quận quyết định một số vấn đề khác theo thẩm quyền.

3. Thường trực Uỷ ban MTTQ quận thông báo hoạt động và tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên năm 2019 tại kỳ họp thứ IX.

4. Báo cáo của Toà án nhân dân quận về công tác xét xử, hoạt động của hội thẩm nhân dân năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

5. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân quận về công tác kiểm sát năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

6. Chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND quận và cử tri quan tâm.

7. Về dự thảo các nghị quyết trình tại kỳ họp thứ IX:

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2020

- Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020

- Nghị quyết v danh mc các d án đầu tư công năm 2020

- Nghị quyết về tình hình điu hoà ngân sách năm 2019

- Nghị quyết v vic phê duyt danh mc d án đầu tư công trung hn 5 năm giai đon 2020 - 2025 ca qun Long Biên

- Nghị quyết về việc điều hoà kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách quận năm 2019

- Nghị quyết v vic đề ngh phê duyt ch trương đầu tư các d án nhóm B, C trng đim thuc thm quyn quyết định ca HĐND qun (nếu có)

- Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của HĐND quận Long Biên khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND quận năm 2020.

UBND quận có trách nhiệm chủ trì dự thảo các nghị quyết theo quy định. Hồ sơ và dự thảo các nghị quyết gửi tới các Ban của HĐND quận chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp để thẩm tra; hoàn chỉnh gửi các đại biểu HĐND quận chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp./.

(Đ/c Phạm Bạch Đằng - Phó Chủ tịch HĐND quận trình bày dự kiến thông báo chương trình kỳ họp)