tin hoạt động khác

UBND Quận giao kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu - chi ngân sách năm 2020.
Ngày đăng 20/12/2019 | 10:01  | Lượt xem: 1501

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, UBND Quận Long Biên tổ chức Hội nghị giao kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quận Long Biên năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Quận ủy, Thường trực HĐND; Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể; Chi cục trưởng Chi cục thuế, Giám đốc KBNN Quận; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 14 phường. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận, Long Biên đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Trường, trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận công bố Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 về việc giao kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Quận Long Biên. Quyết định giao kế hoạch KTXH và dự toán thu chi ngân sách nhà nước của Quận căn cứ theo Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND Thành phố Hà Nội, đảm bảo nội dung, quy trình theo hướng dẫn số 8359/UBND-KH&ĐT ngày 19/12/2012 của Sở Kế hoạch & đầu tư thành phố Hà Nội, là cơ sở quan trọng cho các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND phường và các đơn vị thuộc Quận lập dự toán, triển khai nhiệm vụ theo quy định.

Sau nội dung công bố quyết định giao kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020, đồng chí Chi cục trưởng Chi cục thuế quận trình bầy tham luận về công tác thu thuế, giải pháp để hoàn thành tốt công tác QLNN về thuế năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, chủ tịch UBND Quận đánh giá việc thực hiện Kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán 2019, nhận định tình hình, nhấn mạnh các nhiệm vụ cơ bản nhằm phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch 2020. Năm 2020 là một năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là năm quận phải thực hiện đồng thời hai mục tiêu lớn, đó là: tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận, kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020, làm tiền đề hoàn thành kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020, đồng thời tập trung chuẩn bị xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 5 năm tiếp theo. 

Để hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2020, UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung cụ thể theo từng nhóm nhiệm vụ như sau:  

Về kế hoạch KTXH 2020:

- Các đơn vị căn cứ chỉ tiêu kế hoạch KTXH được giao và nhiệm vụ của ngành, tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn quận (xong trước quý I/2020) và nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.

Về kế hoạch đầu tư công năm 2020:

- Giao BQLDA đầu tư xây dựng phối hợp với TTPTQĐ và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện các dự án năm 2020 đảm bảo khả thi, đồng thời đảm bảo tiến độ giải ngân không thấp hơn trung bình của Thành phố trên nguyên tắc: Phù hợp giữa tiến độ GPMB, tiến độ thực hiện dự án và nguồn kinh phí đảm bảo. Việc xây dựng kế hoạch GPMB, kế hoạch thực hiện và giải ngân các dự án hoàn thành trong tháng 1/2020

- Yêu cầu UBND các phường trên cơ sở danh mục kế hoạch đầu tư công 5 năm thực hiện rà soát, đề xuất nhu cầu đầu tư giai đoạn tới. Trong đó cần phân định rõ dự án nào đề xuất Quận đầu tư, dự án nào Phường tự đầu tư trên cơ sở khả năng cân đối nguồn vốn của đơn vị.

Về dự toán thu chi ngân sách:

- Giao phòng TCKH chủ trì phối hợp cơ quan thuế và các đơn vị liên quan xây dựng phương án thu ngân sách quận năm 2020 trong tháng 1/2020, trong đó xác định rõ nguồn, tiến độ, khả năng thực hiện, định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ triển khai, các khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp thực hiện. Chi cục thuế chủ động nghiên cứu, đề xuất UBND quận tổ chức các buổi đối thoại, làm việc với các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan. Yêu cầu UBND các phường căn cứ dự toán quận giao, số thu HĐND phường quyết nghị xây dựng phương án thu NS phường trong tháng 1/2020; tập trung rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện, báo cáo kịp thời quận các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện,

- Giao TTPTQĐ chủ trì hoàn thiện kế hoạch đấu giá QSD đất năm 2020, chủ động liên hệ, phối hợp với các Sở, ngành Thành phố để thực hiện kế hoạch đấu giá đảm bảo đúng tiến độ. Các phòng, ban, đơn vị có liên quan tập trung phối hợp chặt chẽ TTPTQĐ để đảm bảo thực hiện công tác đấu giá QSD đất đúng tiến độ, tạo nguồn thu kịp thời phục vụ nhu cầu chi đầu tư XDCB của Quận.

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường thực hiện nghiêm túc việc phân bổ, thực hiện dự toán đảm bảo đúng quy định, không để tình trạng chậm phân bổ, chi dồn vào cuối năm. Giao TCKH phối hợp Kho bạc Nhà nước nghiên cứu, tham mưu việc tổng hợp, định kỳ hàng tháng tình hình thực hiện dự toán của các đơn vị, báo cáo UBND quận.

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm căn cứ vào kế hoạch đã xây dựng, rà soát nhu cầu mua sắm, tổng hợp báo cáo HĐND-UBND quận phê duyệt, chậm nhất trong quý I/2020 phải hoàn thành. Trên cơ sở danh mục mua sắm đã được phê duyệt, các đơn vị xây dựng kế hoạch mua sắm của các chương trình, đề án, dự án. Giao TCKH tổng hợp chung, trình UBND quận phê duyệt kế hoạch mua sắm của quận chậm nhất trong tháng 4/2020, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện của các đơn vị.

Về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý:

Đồng chí chủ tịch UBND Quận cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố và Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin Quận.

- UBND các phường cần đẩy mạnh việc sắp xếp, phân công nhiệm vụ khoa học, hiệu quả; chủ động bố trí kinh phí triển khai ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành, đặc biệt là công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư. Tập trung triển khai các phần mềm phải đảm bảo tính thống nhất, dễ sử dụng, dễ khai thác, nâng cao hiệu quả công việc.