tin hoạt động khác

Lãnh đạo UBND quyết định một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Ngày đăng 08/01/2020 | 17:27  | Lượt xem: 890

Chiều ngày 08/1/2020, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Hà chủ trì cuộc họp tập thể lãnh đạo UBND quận Long Biên để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền UBND quận.

Dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Uỷ viên BTV Quận uỷ, Phó Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận; Chánh Văn phòng HĐND&UBND; Trưởng các phòng Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất; Trưởng bộ phận Công nghệ thông tin; lãnh đạo Công an quận Long Biên.


Ảnh: Đ/c Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Hà chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Tập thể lãnh đạo UBND quận cùng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận đã thảo luận xem xét, cho ý kiến về 04 nội dung công tác bao gồm:

(1) Công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020;

(2) Nội dung tổ chức tổng kết công tác GPMB năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020;

(3) Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC khối Giáo dục đáp ứng theo chuẩn mới của Luật giáo dục năm 2019;

(4) Kết quả khảo sát sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức, phương án tin học hoá quy trình đánh giá CBCC trên hệ thống ĐHTN của quận và tiến độ thực hiện đề án camera năm 2020;

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, các ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận; đồng chí Chủ tịch đã kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là nhiệm có ý nghĩa quan trọng phục vụ quản lý nhà nước về đất đai. Do đó, yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ số liệu thống kê đối với từng loại đất và sự biến động trong từng năm, giai đoạn; đánh giá nguyên nhân của sự biến động tăng giảm diện tích các loại đất. Số liệu về thống kê cần có sự thống nhất với số liệu, thông tin về quy hoạch và được cập nhật trên bản đồ. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường quận tổng hợp các nội dung báo cáo UBND quận trong tháng 3/2020 và tham mưu báo cáo Thành phố theo chỉ đạo.

2. Tổ chức tổng kết công tác GPMB năm 2019 và triên khai nhiệm vụ năm 2020 cần đảm bảo các yêu cầu sau: đánh giá được kết quả nổi bật, những khó khăn, tồn tại trong công tác GPMB năm 2019, sự lãnh đạo chỉ đạo của Cấp ủy đảng; đưa ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020 với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính chính trị từ Quận đến phường. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác GPMB trên địa bàn quận; khuyến khích và nhân rộng những cách làm hiệu quả. Thời gian tổ chức dự kiến trước ngày 15/2/2020. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất quận tham mưu báo cáo tổng kết và đề xuất các nội dung tổ chức. 

3. Đảm bảo đội ngũ CBCCVC khối Giáo dục đáp ứng theo chuẩn mới của Luật giáo dục năm 2019 là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện. Trong khi chưa có hướng dẫn của Bộ ngành chuyên môn, UBND quận giao phòng Giáo dục và đào tạo quận thực hiện rà soát kỹ về số lượng giáo viên chưa đạt chuẩn tại các khối trường và phân tích được nhu cầu cụ thể; chủ động đề xuất với UBND quận phương án nâng cao trình độ cho giáo viên đảm bảo lộ trình đến năm 2022. Giao phòng Nội vụ quận phối hợp với phòng Giáo dục và đào tạo quận tham mưu văn bản hướng dẫn các trường thực hiện rà soát đối với các đồng chí giáo viên trên 50 tuổi.

4. Về phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức rất cần thiết trong công tác quản lý cán bộ, cũng như hướng tới xây dựng Chính quyền đô thị. Yêu cầu quản lý, theo dõi và quản lý được đồng bộ hệ thống các phần mềm đang triển khai toàn quận (kể cả khối các nhà trường). Thống nhất việc xây dựng  mục đánh giá CBCC trên phần mềm điều hành tác nghiệp của Quận. Quan tâm đảm bảo tính an toàn bảo mật của hệ thống thông qua việc thuê hệ thống máy chủ. Giao Văn phòng HĐND&UBND quận tham mưu các nội dung, báo cáo Ban chỉ đạo CNTT quận trong tháng 02/2020./.