tin mới nhất

Quận Long Biên sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy, Chương trình 02-CTr/QU của Quận uỷ, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và Năm kỷ cương hành chính 2017
Ngày đăng 10/01/2017 | 17:16 PM  | Lượt xem: 936

Sáng 10/01/2017, Quận ủy, HĐND - UBND quận Long Biên đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương tình 02-CTr/QU của Quận uỷ, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính và năm kỷ cương hành chính 2017.

Ngày 10/01/2017, quận Long Biên tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy, Chương trình 02-CTr/QU của Quận uỷ, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và Năm kỷ cương hành chính 2017.

Đại diện Sở Nội vụ thành phố Hà Nội có đồng chí Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng cải cách hành chính dự hội nghị. Thường trực Quận ủy chủ trì, điều hành hội nghị, gồm có: đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận uỷ; đồng chí Vũ Thu Hà - Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND - Chủ nhiệm Chương trình 02-CTr/QU của Quận uỷ; Dự hội nghị còn có đồng chí Ngô Mạnh Điềm - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ Quận, các đồng chí lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận; các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các phường và đại điện các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được khen thưởng trong trong công tác cải cách hành chính, thực hiện mô hình cơ quan điện tử, mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận, phường năm 2016; 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận uỷ đã quán triệt và triển khai Thông báo số 280-TB/QU ngày 09/01/2017 của Quận uỷ Long Biên thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận uỷ Long Biên về triển khai, thực hiện năm kỷ cương hành chính. Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Phó chủ tịch UBND quận đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, Chương trình 08-CTr/TU của Thành uỷ, Chương trình 02-CTr/QU của Quận uỷ năm 2016, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2017.

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 02-CTr/QU năm 2016 khẳng định: Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Quận ủy, các phòng, ban, ngành, đoàn thể Quận cũng như cấp ủy, chính quyền cơ sở đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Tập trung rà soát bổ sung quy chế, phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch công tác cụ thể chi tiết để tổ chức thực hiện; kiểm soát chặt chẽ công việc theo tiến độ, coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện. Xây dựng và chuẩn hoá đội ngũ CBCCVC được thực hiện bằng các giải pháp đổi mới, xây dựng khung năng lực VTVL, tiêu chí chuyên nghiệp của đội ngũ; khảo sát, đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng - quy hoạch - luân chuyển - bổ nhiệm cán bộ; Công tác đánh giá xếp loại cán bộ, công chức hàng tháng được triển khai đúng chỉ đạo của Quận ủy góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức. Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình điểm Quận và các phường được duy trì ổn định, nề nếp, từng bước nâng cao chất lượng. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn cao, thái độ phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo, được nhân dân đánh giá tốt. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Quận được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, mô hình cơ quan điện tử cấp phường đã được triển khai hiệu quả. Năm 2016, có 13/14 phường được công nhận đạt chuẩn mô hình cơ quan điện tử và 14/15 Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đạt chuẩn mô hình.

Với tinh thần dân chủ, xây dựng tại Hội nghị đã có 10 ý kiến thảo luận của lãnh đạo các phòng, ban ngành thuộc Quận và các phường. Các ý kiến thảo luận đã tập trung làm rõ những hạn chế, thiếu sót, phân tích nguyên nhân tồn tại và đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và năm kỷ cương hành chính 2017.

Phát biểu chỉ đạo kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy đánh giá cao và ghi nhận các kết quả đạt được trong năm 2016: Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy đã triển khai đồng bộ các giải pháp về cải cách hành chính trên cơ sở thực hiện đúng chính sách, quy định của Nhà nước ban hành và điều kiện thực tế tại mỗi địa phương, cơ sở. Công tác tổ chức thực hiện nghiêm túc gắn với kiểm tra, đánh giá thường xuyên đã tạo sự chuyển biến tích cực trong các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và mỗi cá nhân. Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy đã quyết liệt chỉ đạo một số phương thức điều hành mới, coi đây là giải pháp tốt trong quản lý điều hành, nhất là việc duy trì kiểm soát nhiệm vụ theo lịch công tác tuần, kế hoạch công tác tháng; xây dựng khung năng lực vị trí việc làm, tiêu chí chuyên nghiệp của đội ngũ; Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; Đề án  đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Quy định về đánh giá, xếp loại CBCCVC hàng tháng trong toàn hệ thống chính trị.

Về nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Bí thư Quận ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền từ Quận đến cơ sở tiếp tục thực hiện đầy đủ, đồng bộ và hiệu quả các nội dung của công tác cải cách hành chính và thực hiện nghiêm các nội dung của "Năm kỷ cương hành chính - 2017", trong đó tập trung các nhóm giải pháp sau:

1. Quán triệt sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Nghị quyết và chương trình hành động của Thành phố, Quận về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyến hóa" trong nội bộ; Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt vai trò, trách nhiệm người đứng đầu.

2. Duy trì thực hiện nghiêm giải pháp chỉ đạo, điều hành thực thi công vụ theo nguyên tắc "3 theo": "Điều hành theo quy chế, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình", "4 phải": "Nhận thức phải rõ, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, giải pháp phải đúng" và "5 rõ": "Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả".

3. Thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2016-2020; Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC theo khung năng lực vị trí việc làm và theo chức danh đảm nhiệm.

4. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chú trọng, quan tâm đề xuất các sáng kiến, sáng tạo, ý tưởng mới của tập thể, cá nhân CBCCVC trong thực thi công vụ để động viên khen thưởng kịp thời nâng cao hiệu quả lao động.

5. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình cơ quan điện tử, mô hình hoạt động bộ phận TN&TKQ giải quyết TTHC. Tăng cường triển khai TTHC dịch vụ công mức độ 3, triển khai thí điểm mô hình "Khu chung cư điện tử".

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác. Gắn kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, kết quả thanh tra, kiểm tra công vụ với đánh giá xếp loại và khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận trao tặng Giấy chứng nhận

cho các đơn vị đạt chuẩn Mô hình cơ quan điện tử phường năm 2016

Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Quận trao tặng Giấy chứng nhận

cho các đơn vị đạt chuẩn Mô hình Bộ phận TNHS&TKQ giải quyết TTHC năm 2016

Đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ trao tặng Giấy khen

cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác cải cách hành chính năm 2016

Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND Quận trao tặng Giấy khen

cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác cải cách hành chính năm 2016