tin mới nhất

Long Biên triển khai kế hoạch thực hiện 06 Quy chế dân chủ trên địa bàn quận năm 2017
Ngày đăng 17/03/2017 | 15:18 PM  | Lượt xem: 1057

Thực hiện các Quyết định của UBND quận Long Biên về ban hành Quy chế dân chủ trong công tác: cấp GCN quyền sử dụng đất, SHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất; bảo vệ môi trường; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; quản lý trật tự xây dựng, công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực và công tác thuế đối với hộ kinh doanh; Sáng ngày 17/03/2017, UBND quận Long Biên tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện 06 Quy chế dân chủ trên địa bàn quận Long Biên.

Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đỗ Huy Chiến – Uỷ viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, đồng chí Đàm Văn Huân - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Hội Phụ nữ quận; lãnh đạo các phòng: Tài nguyên & môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn hoá - Thông tin, Ban Bồi thường GPMB, Chi nhánh Phát triển quỹ đất Long Biên, Đội Thanh tra xây dựng, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh Long Biên, Chi cục thuế, Công an quận và Chủ tịch UBND 14 phường.

Dưới sự điều hành của đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận, hội nghị đã nghe các cơ quan thường trực triển khai một số nội dung chủ yếu kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017, cụ thể như sau:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường quận triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận.

- Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận là Cơ quan thường trực triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận

- Phòng Quản lý đô thị quận triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng và Quy chế dân chủ công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực trên địa bàn quận.

- Chi Cục thuế quận Long Biên triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận.

Hội nghị đã nghe đồng chí các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận đóng góp ý kiến và các ý kiến phát biểu, thảo luận của Chủ tịch UBND 14 phường, các phòng, ban, ngành dự họp. Các ý kiến phát biểu đã quan tâm và đi sâu phân tích, đánh giá về các nội dung trọng tâm như: công tác tuyên truyền, phổ biến, công tác tập huấn và triển khai, công tác cung cấp tài liệu công khai, công tác tiếp nhận và xử lý thông tin và công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá; phân tích hiệu quả công tác niêm yết công khai và các tồn tại, bất cập trong thời gian qua tại địa phương. Đồng thời, hội nghị đã bàn sâu về đổi mới phương thức, cách thức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong năm 2017 đối với từng ngành, lĩnh vực cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả, tránh hình thức gây lãng phí.   

 Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND quận kết luận, chỉ đạo:

1. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là chủ trương quan trọng, có ý nghĩa đột phá để giải quyết nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến quyền và nghĩa vụ của nhân dân. UBND quận chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017 trong các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của chính quyền Quận, phường. Đề nghị các phòng, ban, ngành thuộc UBND quận và UBND các phường bám sát nội dung 06 Quy chế dân chủ và Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu xuất hiện những vấn đề thiếu sót, bất cập thì phải được bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

2. Quá trình triển khai thực hiện các đơn vị cần quan tâm đến một số vấn đề cụ thể như sau:

- Đối với công tác tuyên truyền: Khai thác tiềm nằng, thế mạnh của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Thiết lập 01 thư mục riêng trên Cổng thông tin điện tử quận, phường và đăng tải đầy đủ các nội dung công khai tới toàn dân. Các phường có thông tin, hướng dẫn để nhân dân biết và truy cập tra cứu. Công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phải được duy trì đúng thời lượng, nâng cao chất lượng biên soạn nội dung phát thanh đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng vấn đề nhân dân quan tâm. Quan tâm đến biện pháp tuyên truyền các nội dung cụ thể, trực tiếp đến từng nhóm đối tượng liên quan ở từng thời điểm (Ví dụ: thông tin, tuyên truyền tới nhóm các hộ dân thuộc diện GPMB được hiểu rõ về chính sách GPMB của dự án tại một phường).

- Đối với công tác tập huấn: UBND quận tổ chức buổi tập huấn chung cho các phường. UBND các phường chủ động tổ chức tập huấn trên địa bàn phường và đề xuất nhóm đối tượng cần tập huấn theo nội dung tập huấn cụ thể.

- Đối với công tác cung cấp tài liệu công khai: Thường xuyên rà soát danh mục, cập nhật thông tin, các quy định mới pháp luật mới ban hành theo các nội dung công khai quy định tại các Quy chế dân chủ. Các cơ quan thường trực cung cấp danh mục tài liệu công khai và trích dẫn nguồn tra cứu. Các phường chủ động thực hiện niêm yết công khai và bổ sung số điện thoại tiếp nhận ý kiến trong nội dung niêm yết công khai.

- Đối với công tác tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin: phải được thực hiện thường xuyên, UBND các phường phân công cán bộ làm đồi mối tiếp nhận toàn bộ thông tin (có địa chỉ, số điện thoại liên hệ) phản hồi và chuyển, theo dõi kết quả xử lý thông tin. Đầu mối tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin của Quận là các cơ quan thường trực.

- Đối với công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá: UBND các phường chủ động, thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá độc lập kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn phường. Báo cáo phải được thể hiện trên các số liệu thống kê cụ thể theo từng nhóm nhiệm vụ kế hoạch. Phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ và các Đoàn thể thuộc phường thực hiện giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trên các lĩnh vực tại các phường.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Đ/c Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại Hội nghị

Đ/c Chủ tịch UBND phường Phúc Đồng phát biểu ý kiến tại Hội nghị