tin mới nhất

Sửa đổi, bổ sung quy định kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 14/06/2017 | 17:50 PM  | Lượt xem: 409

Ngày 30/5/2017 , Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 19/201/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quy định kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 30/5/2017 , Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 19/201/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quy định kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà NộiTrong đó:

  1. Sửa đổi, quy định tại Điểm d, đ Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014.
  2. Bổ sung Khoản 4 Điều 2.
  3. Sửa đổi quy định tại Khoản 2 điều 3.
  4. Sửa đổi Khoản 3, Khoản 6 Điều 5.
  5. Điều chỉnh, bổ sung và thay thế giá đất của một số tuyến đường, phố, khu đô thị mới.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày 09/6/2017 và bãi bỏ: Cột giá đất tại VT4 ngoài 200m tại Bảng giá số 7, giá đất ngoài 200m của Bảng số 8 của Phụ lục kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội; Khoản 4, Khoản 5 Điều 5 quy định kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội.

Các nội dung khác của Quy định kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015-31/12/2019 vẫn giữa nguyên giá trị pháp lý.

QĐ số 19/201/QĐ-UBND