tin mới nhất

Quyết định v/v thưởng CBCCVC, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành XS nhiệm vụ tháng 2/2017
Ngày đăng 19/06/2017 | 15:42 PM  | Lượt xem: 190

Quyết định v/v thưởng CBCCVC, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành XS nhiệm vụ tháng 2/2017

/documents/301865/0/qd+982+th%C6%B0%E1%BB%9Fng+t2.pdf/6d3e4b56-649d-4c66-af93-61adaa0d049d